Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

04. List intencyjny Projektu

 

 

ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH WPÓLNOT CZŁOWIECZYCH XXI WIEKU

 

 

Autor: Bractwo Mądrości Życiowej BMŻ - Zespół

Redaktor opisu: Zbigniew Miksztal

 

 

0. PROBLEMY OGÓLNE WPROWADZAJACE

 

 

0.1. Wprowadzenie merytoryczne

 

W XXI wieku świat stał się globalną wioską. Problemy XXI wieku, to problemy całej ludzkości. A świat w XXI wieku to świat chaosu informacyjnego, powiększającego się lawinowo i codziennie. Chaosu będącego skutkiem dzielenia wiedzy na poszczególne dziedziny i na coraz bardziej szczegółowe specjalności. Chaosu wynikającego z ogromnego rozwoju informatyki (komputerów, Internetu, mediów) ułatwiającej: pozyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie coraz większych ilości niepotrzebnych i ogłupiających informacji.

Aby to wszystko jakoś opanować trzeba do rozwiązywania problemów XXI wieku przywołać:

 

1) naukę XXI wieku, zajmującą sie złożonością świata i naturalną cechą materii, dążenia do porządku,
2) zdolność młodych umysłów do proponowania innowacyjnych rozwiązań trudnych problemów,
3) doświadczenie i mądrość życiową seniorów do rozwiązywania problemów życiowych, oraz

4) komitety obywatelskie (ludzi młodych, dojrzałych i starych) do rozwiązywania problemów swoich wspólnot.

 

Bo, rozwiązywanie problemów w XXI wieku, jest znacznie trudniejsze od rozwiązywania problemów wieków poprzednich. Bo rozwiązywanie problemów XXI wieku jest znacznie trudniejsze od rozwiązywania problemów nauk przyrodniczych i technicznych. Ale sukcesy nauk przyrodniczych, a w szczególności studentów nauk technicznych, są obrazem rewelacyjnych możliwości ludzkiego mózgu ludzi młodych.

 

Dlatego proponujemy w niniejszym liście intencyjnym realizację Projektu "Rozwiązywanie Trudnych Problemów Życiowych Wspólnot Człowieczych XXI Wieku" (w skrócie RTP). Jest to zarys innowacyjnego i elitarnego międzyuczelnianego programu studiów indywidualnych nauk humanistycznych. Jest programem studiów dla chcących samodzielnie zdobywać wiedzę, umożliwiającą zespołowe rozwiązywanie problemów. Rozwiązywanie problemów w oparciu o dialog międzypokoleniowy: studentów - ludzi młodych i seniorów - studentów uniwersytetów III wieku. Rozwiązywanie problemów opartych na trzech dziedzinach wiedzy: filozofii, psychologii i socjologii, oraz naukach pomocniczych, stanowiących narzędzie dla tych trzech dziedzin wiedzy.

 

Przypuszczamy, że spektakularny rozwój nauk humanistycznych, nauki o mózgu i informatyki uzasadniają propozycję uruchomienia niniejszego Projektu. W XXI wieku dysponujemy już takim zasobem wiedzy, takimi umiejętnościami i takimi narzędziami, że możemy i powinniśmy rozpocząć rozwiązywanie trudnych problemów wspólnot człowieczych przy pomocy nauk humanistycznych. Dlatego uważamy, że studentom nauk humanistycznych należy stworzyć możliwości rozwiązywania trudnych problemów życiowych XXI wieku. Dlatego uważamy, że studenci nauk humanistycznych będą się mogli chwalić się podobnymi sukcesami, jak studenci nauk technicznych.

 

Powyższe przemyślenia proponujemy sprawdzić, przez powołanie Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego studentów i seniorów. Studentów samodzielnie myślących, proponujących innowacyjne rozwiązania problemów trudnych. Seniorów twórczo myślących, mających wieloletnie doświadczenie w rozwiązywania trudnych problemów.

 

 

0.2. Wprowadzenie metodologiczne

 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, wiemy, że na początku trzeba zainteresowanych zapoznać z założeniami metodologicznymi Projektu RTP. Najlepszą formą poznania założeń, jest rozmowa redaktorów opracowania z zainteresowanymi. Bez takiej rozmowy opis Projektu RTP będzie niezrozumiały lub trudny w odbiorze. Wynika to z przyjętych założeń metodologicznych. W tym celu, na naszej stronie internetowej WWW.bractwomadroscizyciowej.pl. opublikowaliśmy takie założenia metodologiczne. Są one przedstawione w Podręczniku Mądrości Życiowej, w rozdziale "Problemy ogólne wprowadzające".

 

 

0.3. Inspiracje Projektu RTP

 

Inspiracją napisania niniejszego listu intencyjnego są:

 

1) Przemiany jakie nastąpiły w świecie w XXI wieku,

2) Wyniki i skutki wyborów władz, dokonywane przez wspólnoty człowiecze (gminy, regiony, kraje),

3) Przemyślenia Andrzeja Frycza Modrzewskiego zawarte w 5-ciu księgach "O poprawie Rzeczypospolitej",

4) "Reforma kulturowa 2020 - 2030 - 2040" opracowana na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej,

5) Przemyślenia zawarte w redagowanym przeze mnie Podręczniku Mądrości Życiowej,

6) Książka Antoniego Kępińskiego "Rytm życia',

7) Książka Elkhonona Goldberga "Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje",

8) Artykuł Borysa Jastrzębskiego "Z UW na UZ" (Polityka nr 28.(3017) z 8.07-14.07.2015 str. 62-63), oraz cały cykl artykułów na temat nauki polskiej.

 

Proponujemy dla realizacji Projektu RTP wykorzystać naukę XXI wieku, naukę zajmującą się złożonością świata i jego dążeniem do porządku. Zostało to opisane w artykule Bożeny Kastory "Porządek za darmo" (Newsweek Polska Nr 37/2008 z 14.09.2008 str. 56-59).

 

 

1. PUNKT WYJŚCIA PROJEKTU RTP

 

Punkt wyjścia to naczelne założenie określające podstawę przemyśleń przedstawionych w opracowaniu. Nasz punkt wyjścia przedstawiliśmy na stronie internetowej Bractwa Mądrości Życiowej. Naszym punktem wyjścia jest nasza „filozofia idei” o naszym świecie i naszym miejscu na tym świecie.

 

Wierzymy, bowiem, że:

 

1) Planeta ziemia, nasz świat, jest wyjątkowym miejscem we wszechświecie. Jest miejscem powstania i rozwoju i życia. Jest miejscem, które stało się przyjaznym środowiskiem dla człowieka. Jest najlepszym miejscem dla naszego najważniejszego dobra, mającego najwyższą wartość, jakim jest nasze życie. To nasze życie to względnie uporządkowany ciąg zdarzeń, w którym biorą udział wszystkie cząsteczki naszego organizmu i idealnie ze sobą współpracują.

 

2) To nasze życie, może być coraz lepsze, coraz szczęśliwsze - dzięki naszemu mózgowi. Ten nasz mózg jest najlepszym narzędziem do: poznawania prawdy o świecie i wspólnotach człowieczych. Narzędziem do twórczego myślenia i działania. Narzędziem do zbieranie „ziarenek prawdy o świecie”, umożliwiającym jego zrozumienie i przemian w nimi zachodzących. Narzędziem do zbierania „ziarenek mądrości”, umożliwiającym nam coraz lesze rozwiązywanie trudnych problemów i zaspakajanie naszych potrzeb.

 

3) To coraz lepsze zaspakajanie naszych potrzeb, możemy zwielokrotnić dzięki naszej mowie. Mowie stanowiącej narzędzie: do wzajemnego porozumiewania się ludzi i tworzenia wspólnot człowieczych działających wspólnie dla wspólnego dobra.

 

2. SENS PROJEKTU RTP

 

Przyjęliśmy, że słowo "sens" to wartość bytu, określająca jego cenność, a słowo "znaczenie" to cecha słowa, określająca jego treść. Przyjęliśmy, że sens jest najważniejszą cechą każdej decyzji człowieka i cechą każdego opracowania, stworzone w oparciu o taką decyzję. Dlatego na początku każdego opracowania określamy jego sens. Ten nasz pogląd oparliśmy na przemyśleniach Michała Hellera zawartych w jego książce "Sens życia i sens wszechświata".

 

Sensem Projektu RTP jest porządkowanie i syntezowanie wiedzy o świecie i wspólnotach człowie- czych. Wiedzy potrzebnej do rozwiązywania trudnych problemów wspólnot człowieczych. Wiedzy potrzebnej do sprawnego kierowania życiem człowieka. Wiedzy umożliwiającej dobre i coraz lepsze życie każdemu, oraz przeżywanie wielu chwil szczęścia.

 

Sensem istnienia proponowanego kierunku studiów jest kształcenie studentów, "latarników mądrości życiowej", przyszłych animatorów ruchów obywatelskich (komitetów obywatelskich). Komitetów stanowią- cych narzędzie, umożliwiające i usprawniające wspólną działalność ludzi dobrej woli dla wspólnego dobra.

 

Sensem niniejszego opracowania jest propozycja zorganizowania Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego (Z-DMP) studentów i seniorów, dla sprawdzenie trafności propozycji przedstawionych w niniejszym liści intencyjnym.

 

 

3. CELE PROJEKTU RTP

 

Celem Projektu RTP jest "totalna" edukacja wspólnot człowieczych (społeczeństwa polskiego). Ta "totalna" edukacja ma polegać na rozwiązywaniu konkretnych problemów. Ma się ona opierać na samodzielnie zdobytej wiedzy, potrzebnej do wspólnego rozwiązywania konkretnych problemów. Ta "totalna" edukacja ma zapewnić dokonywanie przez wspólnoty trafnych wyborów władz wspólnoty. Ma zapewnić wybór ludzi, którzy będą umieli rozwiązywać trudne problemy wspólnoty. Ta "totalna" edukacja ma umożliwić wspólnotom wyegzekwowanie od swoich "wybrańców" obietnic przedstawianych w czasie kampanii wyborczej.

 

Projekt RTP ma umożliwić dostarczanie studentom wiedzy potrzebnej do samodzielnego myślenia i wspólnego z seniorami rozwiązywania trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych.

 

Projekt RTP ma uświadomić seniorom sens ich dalszego życia, oraz umożliwić wykorzystanie ich doświadczenia i mądrości życiowej, do zespołowego rozwiązywania problemów.

 

 

4. ZADANIA PROJEKTU RTP

 

Zadania Projektu RTP podzieliśmy na dwie części. Pierwsza część odnosi do studentów, ludzi młodych, druga do seniorów, studentów uniwersytetów III wieku.

 

Zadania Projektu RTP w stosunku do studentów obejmują dostarczanie wiedzy potrzebnej do:

 

1) dokonywania wyborów problemów, jakie student chce rozwiązywać po skończeniu studiów, a które odpowiadają jego talentom, zdolnościom, umiejętnościom i zainteresowaniom,

2) dokonywania wyboru, gromadzenia i wykorzystania literatury potrzebnej dla rozwiązywania problemów,

3) dokonywanie wyborów przedmiotów, które student chce wysłuchać i zaliczyć, aby zdobyć potrzebną wiedzę i potrzebne umiejętności,

4) samodzielnego zdobywanie potrzebnej wiedzy,

5) obmyślania i przedstawiania innowacyjnych rozwiązań trudnych problemów,

6) zdobycia umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów dla dobra wspólnego,

7) zdobycia umiejętności potrzebnych do udziału w dialogu miedzy pokoleniowym z seniorami,

8) umiejętności opisywania i uzasadniania przyjętych przez Z - DMP rozwiązań.

 

Powyższe sugestie dotyczące zadań Projektu RTP oparliśmy na istniejącym na Uniwersytecie Warszawskim kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

 

Zadania Projektu RTP w stosunku do seniorów, studentów uniwersytetów III wieku obejmują:

 

1) uświadamianie seniorom ich potencjału umysłowego, umożliwiającego wykorzystanie ich wieloletnich doświadczeń życiowych, oraz nabytej przez nich mądrości życiowej, oraz

2) wykorzystanie doświadczeń i umiejętności seniorów do: - dokonywania wyboru problemów jakie Z - DMP chce rozwiązywać, - zespołowego rozwiązywania problemów dla dobra wspólnego, - prowadzenia dialogu między pokoleniowego, - rozwiązywania trudnych problemów życiowych, - wspólnego redagowania opisów rozwiązań i ich uzasadnień, przyjętych przez Z - DMP.

 

Przedstawione wyżej zadania są propozycjami, wymagającymi dalszych przemyśleń, korekt i uzupełnień, po prostu są propozycjami do dalszego doskonalenia.

 

 

5. NASZE WIDZENIE ŚWIATA.

 

Przedstawione w niniejszym liście intencyjnym propozycje oparte są naszym widzeniu świata.

 

Świat, jak każdy byt i każda wspólnota jest spójną, uporządkowaną całością. Aby ją zrozumieć i doskonalić, musimy przyjąć, że jest to całość składająca się z części, zanurzona w swoim środowisku. Te części wzajemnie na siebie i na tą całość oddziaływają. A ta całość oczywiście wzajemnie oddziaływają na to swoje środowiska.

 

To wzajemne oddziaływanie jest sprzężeniem zwrotnym, znanym i odkrytym przez cybernetykę, naukę zajmującą się "działaniem". Każda bowiem akcja wywołuje reakcję. (Marian Mazur "Cybernetyka i charakter").

 

W XXI wieku świat stał się globalną wioską. Każda wspólnota jest pośrednio jakąś częścią tej największej wspólnoty, jaką jest ludzkość. Jeżeli chcemy rozwiązywać problemy jakieś wspólnoty lokalnej, to musimy je rozpatrywać i rozwiązywać z uwzględnieniem problemów globalnych. Musimy na świat patrzyć z kosmosu, a nie z poziomu żaby (Anthony de Mello "Odkryć życie na nowo").

 

W XXI wieku świat musimy opisywać takim jakim jest. A świat jest jedną wspólną całością, składają się z powiązanych ze sobą części. Jeżeli chcemy rozwiązywać problemy jakieś wspólnoty to musimy je opisywać jednym spójnym językiem, dla całej wiedzy o całym świecie. Nie może być to język, czy raczej żargon, poszczególnych dziedzin wiedzy (fizyki, chemii, biologii), lub języki coraz bardziej szczegółowych specjalności, tworzących coraz większy chaos. Musi to być jeden język opisujący cały świat, wszelkie wspólnoty i całe otaczające je środowisko.

 

W XXI wieku ten język wiedzy, potrzebny do rozwiązywania problemów, musi być tak precyzyjny jak wzory matematyki czy logiki. Jeżeli chcemy rozwiązywać problemy jakieś wspólnoty, to opis tych problemów musi więc składać się z prostych, krótkich zdań, zrozumiałych bez kontekstu. Opis problemów musi być opisem ścisłym, potrzebnym do studiowania zawartej w nim "ziarenek prawdy i wiedzy" i ich rozwijania. Nie mogą to być języki poszczególnych dziedzin wiedzy z ich różnorodnym słownictwem, opisujące świat rozwlekłymi zdaniami. Zdaniami zrozumiałymi tylko dzięki kontekstowi. Nie może być to beletrystyka.

 

Aby rozwiązywać problemy XXI wieku, zdania opisu tego problemu muszą być zbudowane z jednoznacznych słów i pojęć. Muszą to być słowa i pojęcia, których znaczenie będzie określone w sposób jednoznaczny w przyszłym słowniku Projektu RTP. Obecnie w tym celu można wykorzystać opracowywany przez Bractwo Mądrości Życiowej Słownik Mądrości Życiowej.

 

Uważamy, że wiedzę o świecie trzeba podzielić na części za pomocą hierarchicznego sytemu dziesiętnego. Systemu wzorowanego na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Sprawdziliśmy, że taka klasyfikacja ułatwia i usprawnia rozwiązywanie problemów.

 

Wiemy, że trudne problemy trzeba rozwiązywać od ogółu do szczegółu. To rozwiązywanie problemów należy oprzeć na całościowym, syntetycznym obrazie świata. Taki obraz świata zapewnia nam nauka XXI wieku. Dzisiaj dużą trudność w rozwiązywaniu problemów wspólnot człowieczych sprawia obraz świata, podzielony na poszczególne dziedziny wiedzy i jej specjalności.

 

 

6. PROBLEMY KTÓRE TRZEBA ROZWIĄZAĆ

 

W niniejszym punkcie przedstawimy propozycje problemów, które uważamy, że trzeba by rozwiązać. Propozycje te członkowie Zespołów DMP powinni przemyśleć, przedyskutować i ustalić.

 

1) Jaki ma sens istnienie Polski w tym miejscu Europy w XXI wieku? Rozważyć ten problem w oparciu o książkę Michała Hellera "Sens życia i sens wszechświata" i stwierdzenie Kissingera, ministra spraw zagranicznych USA: "Polacy mają do wyboru dwa rozwiązania: albo żyć w przyjaźni ze wszystkimi sąsiadami, albo przenieść się na Madagaskar".

 

2) Dlaczego Polska w 1650 roku, 3-cie mocarstwo Europy (milion kilometrów kwadratowych, 10 milionów mieszkańców), po Turcji i Rosji, po 150 latach przestała istnieć. Dzisiaj Polska istnieje, ale dysponuje trzy razy mniejszym obszarem, a ma aż 4 razy więcej mieszkańców.

 

3) Churchill powiedział, że demokracja jest bardzo złym ustrojem, ale nikt nie wymyślił lepszego. Ale on to powiedział 70 lat temu. Teraz świat stał się globalną wioską i ujawniły się nowe wyzwania XXI wieku. Musimy się zastanowić jaki ustrój powinny mieć państwa-wspólnoty człowiecze, aby sprostać tym wyzwaniom?

 

4) Przemyśleć i uzasadnić dlaczego pierwsze demokratyczne wybory w Polsce po 1989 roku w pierwszej turze wygrał Tymiński przeciwko Mazowieckiemu?

 

5) Co trzeba zmienić i zrobić, aby po każdych demokratycznie wygranych wyborach wspólnota, jaką jest Polska, nie była dzielona na dwa wrogie zwalczające się obozy PiS i PO. Co mogło by łączyć te dwa obozy w jedną spójną wspólnotę?, Co mogło by umożliwić tej wspólnocie wspólne działanie dla wspólnego dobra?

 

6) Co trzeba zmienić, aby pieniądz nie był celem, a był tylko miarą efektywności działalności człowieka i wspólnot człowieczych? Aby nie miał negatywnego wpływu na życie człowieka i wspólnot człowieczych?

 

7) Co trzeba zrobić, aby 100 ludzi, dysponujących coraz większym majątkiem, przekraczającym połowę majątku ludzkości i nie mogło podejmować negatywnych decyzji dotyczących całej ludzkości?.

 

8). Co trzeba zrobić, aby chciwość ludzi i korporacji nie zwiększała produkcji niepotrzebnych do życia wspólnot człowieczych towarów, i to o coraz niższej ich jakości? (w szczególności odnosi się to do żywności). W skutek tej nadprodukcji, ogromną część tych towarów ludzie wyrzucają do środowiska, zanieczyszczając: powietrze, wody i ziemię.

 

9) Co trzeba zmienić i co można zrobić, aby radykalnie ograniczyć zużycie energii?

 

10) Co trzeba i można zrobić, aby zmniejszyć zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego? Co trzeba zrobić aby zmniejszyć ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska?

 

11) Co trzeba zmienić i zrobić, aby ogromny rozwój wiedzy naukowej, lawinowy rozwój informatyki (komputerów, Internetu, cyfryzacji życia społeczeństwa) nie produkował bezmiar niepotrzebnych społeczeństwu informacji.

 

12) Co trzeba zmienić i zrobić aby lawinowy rozwój informatyki nie powiększał bezrobocia, w szczególności wśród młodych. Aby umożliwiał każdemu znalezienie jakiegoś sensownego i pożytecznego zajęcie dla dobra jego życia i życia jego wspólnoty.

 

13) Co trzeba zmienić i zrobić, aby państwa demokratyczne, były przyjazne dla swoich obywateli i były sprawnie i skutecznie rządzone?. Aby mogły sprostać wyzwaniom XXI wieku, aby mogły i umiały przeciwstawić się zagrożeniom ze strony państw niedemokratycznych.

 

14) Co trzeba zmienić i zrobić, aby wspólnota, jaką jest Polska, była spójną całością, a nie była wspólnotą podzieloną na poszczególne resorty. Aby ta wspólnota umiała w sposób systemowy-całościowy ustalać cele i racjonalnie je dzielić na zadania, oraz racjonalnie dzielić pieniądze na te zadania.

 

 

7. METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

 

Proponujemy rozważyć i przemyśleć zastosowanie niżej wyszczególnionych metod:

1) Metoda systemowa, traktująca wspólnoty jako spójne całości, składające się z części, zanurzone w swoim środowisku.

2) Metoda oparta na globalnym widzeniu świata.

3) Metoda nauki XXI wieku, umożliwiająca rozwiązywanie złożoności świata.

4) Metoda oparta na dialogu między pokoleniowym studentów i seniorów.

5) Metoda polegającą na rozwiązywaniu problemów od ogółu do szczegółu.

6) Metoda kolejnych przybliżeń, polegająca na kolejnym opracowywaniu coraz lepszych rozwiązań.

7) Metoda poszukiwania, zbierania, gromadzenia i porządkowania literatury, zawierającej "ziarenka prawdy" i "ziarenka mądrości".

 

Zgodnie z przemyśleniami przedstawionymi w punkcie 8-mym rozdziału 1-go "Mądrość dążeń człowieka" Podręcznika Mądrości Życiowej, postanowiliśmy zrezygnować z wszelkiej krytyki, protestów i walki z kimkolwiek o cokolwiek. Ponieważ krytyka, protesty i walka wywołują wszelkie możliwe negatywne emocje, które zwykle dzielą wspólnoty na wrogie zwalczające się części. Na mądrali, wrogów i nieprzyjaciół.

 

Naszą działalność postanowiliśmy oprzeć na dwóch starodawnych stwierdzeniach: - Zło dobrem zwyciężaj. - Po owocach ich poznacie.

 

Dlatego chcemy rozpatrywać wszelkie istniejące rozwiązania w oparciu o zadawanie sobie i innym pytań problemowych: Dlaczego? Po co? W jakim celu?. Dlaczego przyjęto takie rozwiązania? Następnie chcemy proponować rozwiązania, które uważamy za lepsze od istniejących. Takie rozwiązania problemów same się realizują. To sprawdziliśmy wielokrotnie.

 

 

8. NARZĘDZIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

 

Proponujemy rozważyć i przemyśleć zastosowanie niżej wyszczególnionych narzędzi do rozwiązywa- nia problemów:

 

1) To literatura zawierająca "ziarenka prawdy" o świecie i wspólnotach człowieczych.

2) To literatura zawierająca "ziarenka mądrości", o dobrych, sprawdzonych metodach rozwiązywania problemów.

3) Podręcznik Mądrości Życiowej opublikowany na stronie internetowej WWW.bractwomadroscizyciowej.pl

4) Słownik Mądrości Życiowej (opracowywany przez Bractwo Mądrości Życiowej),

5) Artykuły wybrane i wyszczególnione na stronie internetowej WWW.bractwomadroscizyciowej.pl

6) Niżej wyszczególnione, wybrane książki:

 

1. Ludwig von Bertalanffy "Ogólna teoria systemów"
2. Józef Bocheński "Podręcznik mądrości tego świata"
3. Józef Bocheński "Sens życia"
4. Józef Bocheński "Sto zabobonów"
5. Stephen R. Covey "Najpierw rzeczy najważniejsze"
6. Stephen R. Covey "7 nawyków skutecznego działania"
7. Elkhonon Goldberg "Jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje"
8. Erich Fromm "O sztuce istnienia"
9. Charles Handy "Wiek paradoksu - w poszukiwaniu sensu przyszłości"
10. Michał Heller "Bóg i nauka"
11. Michał Heller "Sens życia i sens wszechświata"
12. Michio Kaku "Przyszłość umysłu"
13. Antoni Kępiński "Rytm życia"
14. Józef Lipiec "Ontologia świata realnego"
15. Marian Mazur "Cybernetyka i charakter"
16. Marian Mazur "Historia naturalna polskiego naukowca"
17. Anthony de Mello "Odkryć życie na nowo"
18. Ewa A. Mukoid "Filozofia zła: Nabert, Marcel, Ricoeur"
19. Edward Nęcka "Twórcze rozwiązywanie problemów"
20. Hamish Mc Rae "Świat w roku 2020"
21. Jarosław Rudniański "Między Dobrem a Złem"
22. Martin E. P. Seligman "Pełnia życia"
23. Grzegorz Sroczyński "Świat się chwieje"
24. Alvin i Heidi Toffler "Budowa nowej cywilizacji".
25. Guy Standing "Prekariat - nowa niebezpieczna klasa"

 

 

9. UWAGI OGÓLNE

 

Przedstawione wyżej informacje uważamy za wystarczające do podjęcia rozmów dla zorganizowania, Zespołów Dialogu Międzypokoleniowych. Są to propozycje rozwiązań potrzebnych dla rozpoczęcia z zainteresowanymi: rozmów, dyskusji i uzgodnień.

 

Bractwo Mądrości Życiowej dysponuje literaturą (dużym zbiorem książek, czasopism i artykułów, na papierze i w pamięci komputerów), które były i są inspiracją, podstawą, uzasadnieniem i rozwinięciem przedstawionych w niniejszym opracowaniu propozycji. Cała ta literatura jest i może być dostępna dla każdego, kto zechce brać udział w działalności Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego.

 

Zapraszam do rozmowy Zbigniew Miksztal koordynator i redaktor niniejszego listu intencyjnego.
Telefony: stacjonarny 12 644 25 15 komórka 784 972 521 Poczta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 


 BMŻ.01111P1.DPO.DIP.LIT.LT1.P-RTP.OWP.WP1.S06.16-04-13.