Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

02. List informacyjny w sprawie listów intencyjnych

 

ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH WPÓLNOT CZŁOWIECZYCH XXI WIEKU
CZTERY NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY
NAJWAŻNIEJSZY OBECNIE PROBLEM

 

Autor: Bractwo Mądrości Życiowej Kraków - Zespół

 

Redaktor opisu: Zbigniew Miksztal

 

 

0. WPROWADZENIE

 

W załączeniu przekazujemy trzy listy intencyjne Bractwa Mądrości Życiowej w sprawie Projektu:

 

1) "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wpólnot człowieczych XXI wieku" (w skrócie RTP),
2) "Cztery najważniejsze problemy" (w skrócie CNP),
3) "Najważniejszy obecnie problem" (w skrócie NOP).

 

List intencyjny RTP jest propozycją zorganizowania i uruchomienia na uczelniach w Krakowie zespo- łów dialogu międzypokoleniowego (w skrócie ZDM) dla rozwiązywania trudnych problemów. List intencyjny CNP jest propozycją rozpoczęcia realizacji Projektu RTP od rozwiązywania 4-ch najważniejszych proble- mów. Są to problemy, które społeczeństwo - suweren, powinnino się nauczyć rozwiązywać w Polsce, przed następnymi wyborami parlamentarnymi. List intencyjny NOP proponuje uznać za najważniejszy problem XXI wieku chaos informacyjny. W tym liście intencyjnym NOP przedstawiamy propozycje opanowania tego chaosu.

 

 

1. INSPIRACJA LISTU

 

Niniejszy list informacyjny został zredagowany na podstawie najnowszej dyskusji toczącej się w mediach na temat: Co teraz, my społeczeństwo, powinniśmy zrobić dla Polski? Co społeczeństwo może i powinno zrobić przed następny wyborami parlamentarnymi?. Społeczeństwo powinno rozpocząć "totalną samo edukację" umożliwiającą zastosowanie w swoim życiu mądrości życiowej, oraz wiedzy życiowej. Wiedzy potrzebnej do podejmowania mądrych decyzji życiowych oraz potrzebnej do pełnienia roli suwerena. A wiedzę taką mogą i powinny dostarczyć społeczeństwu uczelnie.
Czy to jest możliwe?, Czy to jest realne? Propozycje odpowiedzi na te pytania przedstawiamy w załączonych listach intencyjnych.

 

 

2. PROPOZYCJA METODY REALIZACJI PROJEKTU RTP

 

Rozwiązywanie trudnych problemów proponujemy rozpocząć od zorganizowania i uruchomienia na uczelniach w Krakowie Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego (ZDM). Zespoły powinny się składać ze studentów nauk humanistycznych i studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Proponujemy, aby ZDM rozpoczęły swoją działalność od rozwiązywania tego najważniejszego problemu XXI wieku, opanowanie chaosu informacyjnego.

 

Propozycje te opieramy na przekonaniu, że obecny poziom rozwoju nauk humanistycznych (filozofii, psychologii, socjologii, filologii) osiągnął poziom wiedzy przewyższający lub równy poziomowi nauk technicznych i przyrodniczych. Studenci nauk technicznych i przyrodniczych wielu uczelni (w szczególności w USA) chwalą się sukcesami rozwiązań wielu trudnych problemów. Przykładowo studenci Politechniki Rzeszowskiej zbudowali pojazdy marsjańskie.

 

Nie widzimy powodu, aby zakładać, że poziom wiedzy nauk humanistycznych uniemożliwia studentom tych nauk rozwiązywanie trudnych problemów społecznych. Jesteśmy przekonani, że w Krakowie na tych wszystkich uczelniach, na których studiuje i pracuje kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi, są tacy, co robią to z pasją. Z pasją rozwiązywania trudnych problemów. Takich młodych na uczelniach krakowskich jest chyba kilka tysięcy.

 

Jesteśmy przekonani, że w takiej milionowej metropolii, jaką jest Kraków, żyje kilka tysięcy seniorów racjonalnie myślących. Seniorów, którzy mogą i pewnie chcą rozwiązywać trudne problemy dla dobra wspólnego. Jesteśmy przekonani, że ci seniorzy, (redaktor tego listu jest 90 letnim seniorem) zechcą wykorzystać swoją mądrość życiową, nadać nowy sens swojemu dalszemu życiu.
Jesteśmy przekonani, że ci seniorzy zechcą sprawdzić myśl Elkhonona Goldberga, że starzejący się umysł jest zdolny do sukcesów, które są możliwe jedynie w tym wieku.

 

Jesteśmy przekonani, że dla uruchomienia ZDM nie potrzeba powoływać (przynajmniej na początku) odrębnych instytucji. One przecież istnieją prawie w każdej uczelni (myślimy o Uniwersytetach Trzeciego Wieku). Myślimy, że taką instytucją na Uniwersytecie Jagiellońskim mogłoby być Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne kierowane przez Panią Prof. Elżbietę Mańczak - Wohlfeld, oraz Centrum Kopernika OBI, w którym ZDM byłby jedną z bardziej zorganizowanych grup badawczych (na podstawie opracowania "U.J. O badaniach i współpracy naukowej")

 

Na początek nie potrzeba powoływać specjalnej instytucji. Wystarczyłoby by dana uczelnia nadała swoją nazwę ZDM (nazwę firmową), wytypowała miejsce spotkań ZDM i zaproponowała, swojemu samodzielnemu pracownikowi uczelni pełnienie roli koordynatora działalności ZDM.

 

Następnie należy rozpocząć działalność promocyjną, zapraszającą do udziału w działalności ZDM studentów i młodych pracowników uczelni, oraz seniorów studentów UTW. Wyniki działalności promocyjnej trzeba będzie uznać za sprawdzian trafności pomysłu organizowania ZDM.

 

Bractwo Mądrości Życiowej ma wstępne przemyślenia dalszego wykorzystania ZDM. Proponujemy, aby wyniki działań ZDM były zapisywane we Wszechnicy Wiedzy Życiowej (WWŻ). Propozycje na temat takiej Wszechnicy są oparte na przemyśleniach prof. Marka Fritzhanda, przewodniczącego Komitetu Nauk Filozoficznych, a opisane w Zarysie encyklopedycznym "Filozofia a nauka" wydanym przez PAN w 1987 roku.

 

Zbigniew Miksztal

 

Koordynator Bractwa Mądrości Życiowej

 

P.S. Niniejszy list informacyjny i związane z nim listy intencyjne należy traktować, jako sugestie i propozycje realizacji idei ZDM. Decyzja uruchomienia tej idei wymaga sprawdzenia jej trafności za pomocą odpowiedniej działalności promocyjnej.

 

Powyższe opracowania zostały zredagowane przez bardzo starego człowieka, który przez całe swoje życie zajmował się projektowaniem. Projektowaniem, które polega na rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. A problemy decyzyjne musza być rozwiązywane systemowo (całościowo) od ogółu do szczegółu. Redaktor tych listów intencyjnych zdaje sobie sprawę, że zostały one napisane topornym językiem inżyniera (nie naukowca). Redaktor tych listów wie, że wymagają one dalszego udoskonalenia przez zespół racjonalnie myślących osób. Redaktor tych listów wie, że nie ma jednak już czasu na ich doskonalenie.

 

Odbiorcy tego listu pewnie zadadzą sobie pytanie, po co taki nieznany nikomu człowieczek, redaguje takie listy. Ponieważ wiem, że obecnie w Polsce wszystko przelicza się na pieniądze, a działalnością, która nie daje wymiernych korzyści finansowych nikt się nie interesuje. W związku z tym, oświadczam, że nie interesują mnie żadne korzyści finansowe z redagowania tego listu.

 

Marzy mi się, że zawarte w tych listach propozycje wykorzystają młodzi pasjonaci wiedzy naukowej i mądrości życiowej. Wiem, że jeżeli tak się stanie, to dowiedzą się o tym moje wnuki lub prawnuki.

 

Marzy mi się, że Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny, po rozpoczęciu proponowanej w nim "totalnej edukacji społeczeństwa-suwerena" zajmą miejsca w pierwszej setce uniwersytetów światowych.

 

Najnowszym i bardzo ważnym uzasadnieniem tych propozycji są:

 

1) Rozmowa Doroty Wodeckiej z prof. Aleksandrą Kanią i z prof. Zygmuntem Baumanem artykule "Nadzieja, miłość i papierosy" (Gazeta Wyborcza z 16-17 lipca 2016 r. str. 16-18).

2) Robert Siewiorek "O sztuce wstawania z kolan" (Gazeta Wyborcza z 13-15 sierpnia 2016 r. str. 36-37).

 

Zbigniew Miksztal

 

Załączniki:

1) List intencyjny RTP z 16-04-13.
2) List intencyjny CNP z 16-08-09.
3) List intencyjny NOP z 16-09-08.

 


BMŻ.0121P2.DPO.DIP.LIF.LF1.RTP-CNP-NOP.OWP.WP2.S02.16-09-08.