Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

1. O Nas - kim jesteśmy?

1.    Kim jesteśmy?

 

Bractwo Mądrości Życiowej jest to nieformalna organizacja osób, których łączą wspólne: zainteresowania, idee, cele i zadania. Bractwo jest wspólnotą, której sensem istnienia jest krzewienie mądrości życiowej.

 

Mądrość życiowa to narzędzie do odkrywania prawdy o: wszechświecie, świecie, wspólnotach człowieczych i człowieku, lub krócej o wszelkim bycie, czyli wszechbycie. Prawdy umożliwiającej doskonalenie naszego życia.

 

2.    Nasz punkt wyjścia

 

Naszym punktem wyjścia, sensem powołania Bractwa i sensem jego działalności jest nasza „filozofia idei” o naszym świecie i naszym miejscu na tym świecie. Wierzymy, bowiem, że:

 

1) Planeta ziemia, nasz świat, jest wyjątkowym miejscem we wszechświecie. Jest miejscem powstania i rozwoju i życia. Jest miejscem, które stało się przyjaznym środowiskiem dla człowieka. Jest najlepszym miejscem dla naszego najważniejszego dobra, mającego najwyższą wartość, jakim jest nasze życie.

 

2) To nasze życie, może być coraz lepsze, coraz szczęśliwsze - dzięki naszemu mózgowi. Ten nasz mózg jest najlepszym narzędziem: poznawania prawdy o wszechbycie, twórczego myślenia i działania. Narzędziem do zbieranie „ziarenek prawdy o rzeczywistości i ziarenek mądrości”, umożliwiającym nam coraz lesze zaspakajanie naszych potrzeb.

 

3) To coraz lepsze zaspakajanie naszych potrzeb, możemy zwielokrotnić dzięki naszej mowie. Mowie stanowiącej narzędzie: do wzajemnego porozumiewania ludzi i tworzenia wspólnot człowieczych dla wspólnego działania dla wspólnego dobra.

 

3.    Nasze cele i zadania

 

Najogólniejszym celem Bractwa jest systematyczne doskonalenie naszego życia, po przez dążenie do doskonałości. A najogólniejszym naszym zadaniem jest doskonalenie, krok po kroku, ładu (porządku) w zbiorach informacji zapisanych w naszych mózgach (w głowach), a dotyczących:

 

1) Naszej wiedzy o świecie, czyli o rzeczywistości, o wszelkim bycie, czyli wszechbycie.
2) Zrozumienia tej wiedzy, a w szczególności przemian w niej zachodzących.
3) Umiejętności logicznego myślenia.
4) Umiejętności wykorzystywania doświadczenia życiowego, oraz .
5) Umiejętności podejmowania mądrych decyzji życiowych.

 

A ten ład w naszych mózgach jest nam potrzebny do:

 

6) Obmyślanie tego, co musimy zmienić w naszym życiu.
7) Obmyślanie tego, jak to musimy zmienić.
8) Obmyślania tego, jakich musimy użyć zasobów i skąd je pozyskać, aby te zmiany zrealizować.

 

4.    Nasza tradycja

 

Bractwo jest wynikiem kolejnych przekształceń następujących organizacji. Założone w 1992 roku Towarzystwo Krzewienia Przedsiębiorczości, w roku 2003 roku przekształciliśmy w Bractwo Krzewienia Przedsiębiorczości. W roku 2011roku zmieniliśmy nazwę Bractwa na Bractwo Przedsiębiorczości Życiowej, a w roku 2012 na Bractwo Mądrości Życiowej. Bractwo Mądrości Życiowej może korzystać i korzysta z wieloletniego dorobku wszystkich wyżej wymienionych organizacji.

 

Inicjatorem założenia Towarzystwa Krzewienia Przedsiębiorczości był Zbigniew Miksztal. Przekształcenie Towarzystwa w Bractwo Krzewienia Przedsiębiorczości zaproponował w dniu 23 marca 2001 roku - Stanisław Kracik. Nadanie Bractwu nazwy Bractwa Mądrości Życiowej zaproponowała w dniu 14 marca 2012 roku Ewa Mukoid.

 

5.    Nasze metody

 

Ten najogólniejszy cel naszej działalności, to doskonalenie naszego życia proponujemy realizować przez zastosowanie niżej podanych metod. Po przez:

 

1) Opracowanie przez każdego własnego światopoglądu rozumnego człowieka XXI wieku.
2) Organizowanie i uruchamianie działalności edukacyjnych wspólnot internetowych.
3) Organizowania i uruchomienia Internetowych Klubów Dialogu.

 

Do doskonalenia naszego życia proponujemy wykorzystanie nowoczesnej metody E- edukacji. Polega one, na samodzielnym i zbiorowym rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych, na podstawie zebranej literatury, wybraniu z niej „ziarenek prawdy i mądrości”, zadawaniu sobie pytań problemowych: Dlaczego? Po co? W jakim celu?, aż do uzyskania odpowiedzi uznanych za „oczywistą oczywistość”.

 

Co konkretnie proponujemy to opisaliśmy we wstępnych projektach:

 

1) Podręcznika Mądrości Życiowej,
2) Edukacyjnych Wspólnot Internetowych oraz.
3) Internetowych Klubów Dialogu.

 

Większość, zaproponowanych w Podręczniku PMŻ, rozwiązań, powstała w wyniku dialogu prowadzonego pomiędzy członkami organizacji, których wyłoniło się Bractwo. Twórcą wielu przemyśleń i wieloletnich dyskusji jest Antek Jasiński. Większość ważnych opracowań Bractwa rozesłaliśmy zainteresowanym. Obecnie zaczęliśmy je przedstawiać na stronie internetowej.

 

6.    Podstawa naszych metod

 

Inspiracją, podstawą i uzasadnieniem wszystkich proponowanych, w tych projektach rozwiązań, są wybrane z literatury „ziarenka prawdy i mądrości” o rzeczywistości i życiu człowieka. Ziarenka wybrane z pozycji literatury wyszczególnionych w załącznikach 9.2.(w książkach), 9.3.(czasopismach) i w załączniku 9.4. (artykułach).

 

Wszystkie rozwiązania zawarte w Projekcie PMŻ są tylko propozycjami. Wszystkie te rozwiązania nie są ani aksjomatami - pewnikami, ani tym bardziej dogmatami, niepodlegającymi dyskusji. Są po prostu propozycjami - zaproszeniami do wspólnej realizacji tych projektów. Są zaproszeniami do wspólnych: rozmów, dyskusji, dialogu. Do wspólnych przemyśleń, dokonania wyboru rozwiązań uznanych przez większość za „oczywistą oczywistość”.

 

7.    Podstawa naszej strony internetowej

 

Do rozpoczęcia tworzenia naszej strony internetowej „przymusiły” nas ogłoszone w czasopismach artykuły, a w szczególności: prof. Marcina Króla „Byliśmy głupi” oraz „Dlaczego musimy się zmienić?”, opublikowane w Gazecie Wyborczej (z 8-9.02.2014. str.12-14 i 29-30.03.2014 str. 22-23).

 

W działalności Bractwa chcemy wykorzystać i wykorzystujmy doświadczenia zebrane z naszej działalności w N.S.Z.Z. „Solidarność”, w Komitetach Obywatelskich oraz z działalności Towarzystwa Krzewienia Przedsiębiorczości. W szczególności chcemy wykorzystać przemyślenia J.M. Bocheńskiego przedstawione w książkach „Sens życia” i „Sto zabobonów”, Ericha Fromma, przedstawione w książkach „O sztuce istnienia” i „Rewolucja nadziei” (str. 167-186), oraz przemyślenia zawarte w artykule Michaela Shermera „Raj na ziemi - Czy naukowe utopie mają szanse się ziścić” („Świat nauki” marzec 2014 nr 3(271) str. 74).

 

8.    Nasi członkowie

 

Członkiem Bractwa jest każdy, kto interesuje się działalnością Bractwa. Każdy, kto uczestniczył lub będzie uczestniczył w życiu Bractwa w dowolnej wybranej przez siebie formie. Każdy, kto uzna udział w nowoczesnej formie E- edukacji mądrości życiowej za celowy dla siebie i swojej wspólnoty.

 

Bractwo Mądrości Życiowej, jako nieformalna organizacja, nie ma żadnych władz. Członkowie Bractwa nie płacą składek, nie składają żadnych deklaracji i nie są do niczego zobowiązywani. Bractwo prowadzi wyłącznie działalność społeczną. Więcej informacji o Bractwie zawierają pozostałe opracowania, składające się na całość charakterystyki naszej strony internetowej.

 

Obecnie aktywnymi członkami Bractwa BMŻ, współautorami przemyśleń, zawartych w projektach: Podręcznika Mądrości Życiowej i Internetowego Klubu Dialogu, są (w kolejności alfabetycznej):

 

Marceli Gajewski, Józef Pustelnik, Janina Woźniak.

 

Autorami wielu myśli zawartych w projekcie Podręcznika PMŻ są autorzy artykułów wyszczególnionych w „6.Wykaz wybranych artykułów”, stanowiącym 7-mą część całej charakterystyki naszej strony internetowej.

 

 

Zbigniew Miksztal

 

Koordynator działalności Bractwa Mądrości Życiowej

 


01 BMŻ.013113.DPO.DIP.SI3.C1S.O nas.OWP.WA3.S03.15-06-10.