Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

3. Charakterystyka Podręcznika Mądrości Życiowej

1.    Wprowadzenie

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest krótki opis projektu Podręcznika Mądrości Życiowej (w skrócie PMŻ). Podręcznik jest propozycją światopoglądu rozumnego człowieka XXI wieku. Opracowanie jest opisem 3-ciej części charakterystyki strony internetowej Bractwa. Jest to 3-cia wersja tej części opracowana w czerwcu 2015 roku, w ramach działalności informacyjno – promocyjnej (DIP). Jest syntezą informacji (w pigułce) zawartych w dokumentacji Podręcznika.

 

Projekt Podręcznika jest syntetyczną kompilacją „ziarenek prawdy i mądrości” o człowieku i świecie, zebranych z wybranych pozycji literatury, wyszczególnionych w załącznikach 9.2.- 9.4. Literatura ta była i jest: inspiracją, podstawą i uzasadnieniem proponowanych w Podręczniku rozwiązań.

 

Podręcznik jest zbiorem propozycji – tematów: rozmów i dyskusji o mądrości życiowej i zaproszeniem do wspólnych dalszych przemyśleń, problemów przedstawionych w Podręczniku. Zawarte w podręczniku stwierdzenia nie są ani pewnikami- aksjomatami ani niepodważalnymi dogmatami.

 

 

2.    Co to jest światopogląd rozumny człowieka XXI wieku?

 

Światopogląd rozumny człowieka   I wieku, jest to zbiór informacji, niezbędnych do kierowania swoim życiem i wspólnoty, w której człowiek żyje. Jest to spójny zbiór informacji, który nie zawiera informacji wzajemnie sprzecznych (wykluczających się), oraz informacji sprzecznych z aktualną wiedzą o człowieku i wszechświecie. Który „przymusza” człowieka do dążenie do doskonałości, dobra, prawdy i piękna, oraz „przymusza” do ograniczania zła lub wykluczenia zła z życia człowieka.

 

 

3.    Co to jest Podręcznik Mądrości Życiowej?

 

Podręcznik Mądrości Życiowej jest przepisem (jak przepis na tort Fedora) na opracowanie własnego światopoglądu rozumnego. Światopoglądu dostosowanego do własnych wrodzonych talentów i zdolności, oraz nabytych umiejętności i aktualnych zainteresowań. Jest podstawowym narzędziem do stworzenia własnej pasji życiowej i kierowania swoim życiem.

 

Projekt Podręcznika jest narzędziem, umożliwiającym i usprawniającym:

1)  Krzewienie mądrości życiowej,
2)  Realizację zadań Bractwa, opisanych w opracowaniu „1.O nas”„
3)  Organizacje i działalność Edukacyjnych Wspólnot Internetowych,
4)  Organizacje i działalność Internetowych Klubów Dialogu..

 

 

4.    Co zawiera Podręcznik Mądrości Życiowej ?

 

W Podręczniku przedstawiamy propozycję całości problematyki światopoglądu rozumnego człowieka   I wieku. Tą całość proponujemy podzielić na 10 rozdziałów, oznaczonych niżej podanymi symbolami:

 

1. Problemy ogólne wprowadzające POW

2. Mądrość dążeń człowieka MDC

3. Mądrość poglądów o wszechbycie MPW

4. Mądrość poglądów o człowieku MPC

5. Mądrość wiary człowieka MWC

6. Wiedza o wszechświecie WWŚ

7. Wiedza o świecie WŚC

8. Wiedza o wspólnotach WWN

9. Wiedza o człowieku WCW

10. Problemy inne związane PIZ

 

Podręcznik zawiera 4 rozdziały mądrościowe (1- 4), oraz 4 rozdziały o wiedzy o całej rzeczywistości (5 - 8). Te 4-ry rozdziały mądrościowe uważamy za najważniejszą część Podręcznika.

Zadaniem tych 4-ch rozdziałów jest uporządkowanie zbiorów informacji zapisanych w naszych mózgach. Ich celem jest zrozumienie obecnej rzeczywistości i zachodzących w nich przemian. Te 4 rozdziały Podręcznika PMŻ, przedstawiliśmy na naszej stronie internetowej. W wyniku zakończenia opracowania rozdziału wstępnego Podręcznika PMŻ, pod tytułem „Problemy ogólne wprowadzające”,yyyyy musimy skorygować te 4 rozdziały przedstawione na naszej stronie internetowej oraz skorygować niniejszą „Charakterystykę strony internetowej”. Te skorygowane dokumenty przedstawimy w najbliższym czasie te na stronie internetowej Bractwa.

 

 

5.    Po co to proponujemy?

 

To, co proponujemy w Podręczniku Mądrości Życiowej jest propozycją dla tych wszystkich, którzy chcieliby z jakąś pasją kierować swoim życiem. Dla tych, którzy widzą lub czują potrzebę wprowadzenie zmian w swoim życiu. Zmian, o których piszemy w punkcie 1-szym w opracowaniu „0.Nasza strona internetowa”. To wszystko proponujemy, bo wiemy, wierzymy, bo jesteśmy przekonani, że:

 

1) Świat jest taki, jaki ma być. Jest obecnie najbardziej przyjaznym miejscem we wszechświecie dla życia człowieka. Świat, dzięki coraz lepszemu poznawaniu przez człowieka praw przyrody i ewolucji świata, staje coraz lepszym miejscem dla życia człowieka. Wierzymy, że dzięki ewolucji świat zmierza do doskonałości i to nadaje światu sens istnienia.

 

2)  Dzięki ewolucji człowiek uzyskał genialne narzędzie do kierowania swoim życiem – mózg. Człowiek   I wieku może i powinien świadomie wykorzystać to narzędzie do kierowania swoim życiem, do rozwiązywania wszelkich problemów życiowych i do podejmowania mądrych decyzji.

 

3)  Człowieka XXI wieku, aby usprawnić kierowanie swoim życiem, może i powinien stworzyć sobie własny światopogląd rozumny, oparty na obecnej wiedzy o rzeczywistości i dostosowany do własnych, wrodzonych talentów i zdolności oraz do nabytych umiejętności i zainteresowań.

 

4)  W Podręczniku Mądrości Życiowej przedstawiamy przepis-propozycję na opracowanie takiego rozumnego światopoglądu człowieka   I wieku. W podręczniku proponujemy człowiekowi   I wieku dążenie do:

 

Doskonałości, jako idei naczelnej oraz do: dobra, prawdy i piękna, jako 3-ch idei pomocniczych. Te 4-ry idee nadają życiu człowieka sens i zapewniają radość istnienia,.

Wykluczenia lub ograniczenia do niezbędnego minimum zła z życia człowieka. Zło jest wynikiem braku dostatecznej wiedzy o rzeczywistości i zrozumienia przemian w niej zachodzących.

 

5)  Najważniejszym zadaniem rozumnego światopoglądu jest umożliwienie każdemu tworzenia ładu w zbiorach informacji zapisanych w mózgu człowieka, dla opanowania tworzonego codziennie w zawrotnym tempie (przez media, naukę, biznes) ogromu ogłupiającego chaosu informacyjnego. Dla stworzenia możliwości wybrania z tego chaosu „ziarenek prawdy i mądrości” potrzebnych do kierowania swoim życiem, a w szczególności do podejmowania mądrych decyzji.

 

6)  Największym i najważniejszym zbiorem informacji zapisanych w mózgu człowieka jest zbiór wiara. Są to informacje, które człowiek uznaje za prawdę, bo głoszą ją ludzie lub organizacje uznane za wiarygodne. Mądrość wiary człowieka   I wieku, umożliwia każdemu wiarę: pozbawioną wewnętrznych sprzeczności, sprzeczności z wiedzą o rzeczywistości, wykluczającą zakazy i nakazy sprzeczne z naturą człowieka, oraz wiarę wykluczającą, uświecająca i tolerująco zło.

 

 

6.    Dlaczego to proponujemy?

 

To wszystko proponujemy, dlatego, bo wiemy, wierzymy, jesteśmy przekonani, że:

 

1)  Człowiek (zarówno elity i lud) wie, że przy produkcji tworów materialnych (samochodów, samolotów, rakiet, bomb, wszelkich narzędzi do zabijania człowieka), musi dążyć do doskonałości. Bo elity wiedzą, że w przeciwnym przypadku produkcję przejmie konkurencja i stracą zyski, a lud pracę.

 

2)  Natomiast przy kierowaniu ludem, elity uważają, że nie można dopuścić do dążenie ludu do doskonałości, bo uniemożliwi to elitom kierowanie ludem i przymuszania ludu do czynienia zła.

 

3)  Elity uważają, że obecnie najsprawniejszym narzędziem do kierowania ludem jest zło (czyli: strach, groźba, przymus, przemoc, okrucieństwo i zabijania nieposłusznych, innowierców, oraz sąsiadów uznanych przez elity za wrogów, których trzeba zniszczyć i ograbić).

 

4)  Aby wykluczyć zło, lud musi sobie uświadomić konieczność posługiwania się w swoim życiu mądrością życiową, poznać przyczyny zła, zdobyć wiedzę wykluczającą archaiczny obraz świata, a w szczególności uświęconą głupotę.

 

5)  Dzisiaj mądrość życiowa umożliwia każdemu: zbieranie „ziarenek prawdy i mądrości” o rzeczywistości, rozwiązywanie problemów życiowych, twórcze myślenie i działanie.

 

6)  Mądrość życiowa „przymusza” nas wykluczenia z naszego myślenia i działania: krytykę, protesty i walkę wszystkich ze wszystkimi o wszystko. Umożliwia wykluczenie z naszego myślenia pojęcia i stwierdzeń, które stanowią przyczynę zła, a powstały przed 4-ma lub 2-ma tysiącami lat, w oparciu o znikomą wtedy wiedzę o wszechświecie, świecie, materii, czy mózgu człowieka.

 

 

 

Zbigniew Miksztal

 

Koordynator działalności Bractwa Mądrości Życiowej

 


 03 BMŻ.013313.DPO.DIP.SI3.C3S.Charakter.PMŻ.OWP.WA3.S03.15-06-10.