Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

5. Charakterystyka Projektu Internetowego Klub Dialogu

1.    Wprowadzenie

 

Internetowy Klub Dialogu IKD to wspólnota ludzi, którzy chcą prowadzić twórczy dialog ponad podziałami przez internet. Jest to wspólnota ludzi, którzy chcą się wzajemnie zrozumieć i działać wspólnie dla wspólnego dobra. Którzy chcą, stworzyć narzędzie dla każdego do:

 

1)  kierowania życiem człowieka i wspólnot człowieczych, dążących do doskonałości,
2)  rozwiązywania problemów życiowych wynikających z różnych światopoglądów,
3)  umożliwiające godzenia wiary z nauką.

 

Niniejsze opracowanie jest projektem takiego Klubu IKD. Obecna wersja projektu Klubu IKD jest tylko propozycją tematów do: rozmowy, dyskusji i dialogu dla Klubów IKD.

 

Proponujmy, aby w początkowym okresie działalności Klubów IKD, ich działalność była oparta na przemyśleniach (zasadach), przedstawionych w projekcie Podręcznika Mądrości Życiowej. Aby członkowie Klubu IKD wzajemnie uzgodnili i nadali sens istnienia swojemu Klubowi IKD. Aby opracowali i uzgodnili ogólny światopogląd Klubu IKD, a w szczególności ogólną mądrość dążeń Klubu IKD.

 

Do opisu projektu Klubów IKD użyliśmy słów o jednoznacznie określonym znaczeniu, podanym w Słowniku Mądrości Życiowej (SMŻ). Słownik SMŻ jest umową uzgadniającą z czytelnikami znaczenia słów użytych w opisie projektu Klubów IKD. Bez takiego uzgodnienia: zrozumienie treści projektu Klubów IKD, wszelki dialog i wymiana poglądów na temat informacji zawartych w projekcie tracą sens, są po prostu bezsensowne.

 

Przedstawione w projekcie Klubów IKD przemyślenia nie są ani pewnikami-aksjomatami ani dogmatami. Są uporządkowanym zapisem i Opisem Wyników Przemyśleń OWP, powstałych w trakcie rozmów, dyskusji i dialogów nad problematyką projektu Klubów IKD. Są propozycją punktu wyjścia dialogu dla Klubów IKD. Są zaproszeniem do udziału w działalności Klubów IKD i do przedstawienia własnych propozycji zmian lub uzupełnień. Są również zaproszeniem do opracowania innego projektu Klubów IKD, zawierającego inne nowatorskie rozwiązania, oparte na innych zasadach.

 

Inspiracją do tworzenia Klubów IKD były: rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego z prof. Marcinem Królem „Byliśmy głupi” (artykuł w Gazecie Wyborczej z 8.2.2014), artykuł profesora „Dlaczego musimy się zmienić” (Gazeta Wyborcza z 29.03.2014), oraz w szczególności artykuły Marka Beylina (z przed lat oraz ostatni z 6 czerwca 2015. „Potraktujmy poważnie ten bunt”). Te artykuły uświadomiły nam, że my sami - społeczeństwo, musimy się zająć swoją przyszłością. Nikt za nas tego nie zrobi. Potwierdzają to wyniki wyborów na prezydenta.

 

Te artykuły uświadomiły nam, że nasza dotychczasowa działalność, w jakiś sposób wpisuje się w przemyślenia prof. Marcina Króla oraz redaktorów Grzegorza Sroczyńskiego i Marka Beylina. Te artykuły uświadomiły nam, że nie należy odkładać poinformowania innych o naszych przemyśleniach i projektach. Że naszych projektów nie uda się nam opracować i zakończyć, stosując dotychczasowe metody pracy. Że nasze projekty muszą być wspólnym dziełem wielu.

 

Wydaje się nam, że te pół roku do wyborów parlamentarnych, jest to chwila osobliwa dla naszego społeczeństwa, dla Polski. Że mamy w rękach złoty róg. Że mamy pół roku na przemyślenie zmian. Że mamy możliwości twórczego myślenia dla zbudowania nowej cywilizacji. Że możemy wykorzystać przemyślenia Alvina i Heidi Tofflerów. Że mamy możliwość stworzenia ruchu, oraz organizacji, które te zmiany wprowadzą do naszego życia. Te wyniki uświadamiają nam, że są szanse na porozumienie międzypokoleniowe i może wspólnie zaczniemy budować nową cywilizację XXI wieku. Że może za pół roku nie zostanie nam jeno sznur (te refleksje z „Wesela” Wyspiańskiego).

 

0.1.  Nasze Marzenia.

 

Marzy nam się, że w wyniku działalności Klubów IKD powstaną coraz lepsze wersje Podręcznika PMŻ. Marzy nam się, że Podręcznik PMŻ przyswoją sobie ludzie zainteresowani społeczną działalnością edukacyjną. Marzy nam się, że stworzą oni ruch Latarników Mądrości Życiowej, wzorowany na ruchu Latarników Polski Cyfrowej.

Marzy nam się, że będzie to kontynuacja działalności ruchu Komitetów Obywatelskich. Ruchów ludzi działających wspólnie dla wspólnego dobra. Ludzie ci już wiedzą, że „byliśmy głupi”, wiedzą „dlaczego musimy się zmienić” oraz wiedzą co i jak musimy zmienić. Marzy nam się, że będzie to realizacja postulatów prof. Marcina Króla opublikowanych w artykułach „Byliśmy głupi” oraz „Dlaczego musimy się zmienić?” (Gazeta Wyborcza z 8-9.02.2014 i z 29-30.03.2014.).

 

Marzy nam się, że działalność Klubów IKD będzie jakąś cząstka realizacji nowej umowy społecznej, opisanej w artykule „Trzy filary uratują Polskę” (Gazeta Wyborcza z 20.04.2015. str. 3). Marzy nam się, że działalność Klubów IKD umożliwi dialog między pokoleniowy z młodzieżą, reprezentowaną przez tych wszystkich, którzy w wyborach na prezydenta w dniu 24. maja br. głosowali za zmianą (opisaną w artykule Edwina Bendyka i Marty Mazuś „Archipelag Kukiza” -Tygodnik Polityka Nr 21 z 20.05-26.05.2015 str. 27-29.). Marzy nam się, że ta młodzież, w oparciu o dialog międzypokoleniowy, będzie umiała mądrze przemyśleć te zmiany i wprowadzić je w nasze życie. Marzy nam się, że ta młodzież przystąpi do budowy nowej cywilizacji i zacznie realizować politykę trzeciej fali. Marzy nam się, że będzie to nowa cywilizacja oparta o własne twórcze przemyślenia, oraz przemyślenia Alvina i Heidi Tofflerów (zawarte w ich książce „Budowa nowej cywilizacji”).

 

Marzy nam się, że młodzież nada taki sens swojemu życiu, że ich wiara nie będzie sprzeczna z wiedzą naukową, że ich wiara będzie zgodna z rozumem. Marzy nam się, że młodzież wykorzysta przemyślenia prof. Marka W, Kozaka zawarte w rozmowie z redaktorem Grzegorzem Sroczyńskim (artykuł „Co wymyśli chodnik” w Gazecie Wyborczej z 20-31.05.2015 str.14-16). Obserwując z bliska działalność edukacyjną stowarzyszeń, obawiamy się, że pieniądze z Unii będą wykorzystane na „chodniki” (na zabawianie seniorów, a nie na uruchomienia ich potencjału umysłowego). Taka samą obawę mamy odnośnie wykorzystania funduszy Unii przeznaczony na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER). Jedyną miarą efektów będzie stu procentowe wydanie pieniędzy.

 

 

2.    Sens istnienia

 

1.1.  Sens istnienia Klubów IKD

 

Sens to wartość danego bytu (tworu lub zdarzenia), wybrana, przyjęta i nadana przez człowieka danemu bytowi. A wartość danego bytu to dobra cecha tego bytu, uznana przez człowieka za cenną Słowo „sens” odnosimy do bytu, jest to cecha bytu, słowo „znaczenie” odnosimy do słów, jest to cecha słów.

Sens istnienia danego Klubu IKD, to wartość: wybrana, przyjęta i nadana przez członków Klubu danemu klubowi. To najważniejsza dobra cecha danego Klubu IKD, uznana przez członków Klubu za cenną.

 

Proponujemy, aby za ogólny sens istnienia Klubów IKD uznać możliwość i powinność stałego:

 

1)  doskonalenia światopoglądu członków Klubu IKD,
2)  poszukiwania i ujawniania przyczyn i źródeł zła,
3)  rozwiązywania problemów życiowych, wynikających z tego zła i różnych światopoglądów.

 

1.2.  Sens dialogu ponad podziałami

 

Na początku musimy ustalić, co znaczy słowo dialog. Proponujemy przyjąć, że dialog to wymiana poglądów, mająca na celu wzajemne zrozumienie i wspólne działanie dla wspólnego dobra. Dialog ma konkretny cel, wspólne działanie dla wspólnego dobra. Dialog nie jest debatą, w czasie, której ludzie informują się wzajemnie o swoich poglądach i rozchodzą się bez konkretnych efektów.

 

Na podstawie takiej definicji dialogu, za sens działalności Klubów IKD, proponujemy uznać wartość, jaką chcemy nadać tej działalności, po uzgodnieniu odpowiedzi na trzy pytania:

 

1)  Jaki jest sens życia człowieka?
2)  Jaki jest sens istnienia wspólnoty człowieczej – ludzkości?
3)  Jaki jest sens światopoglądu rozumnego człowieka XXI wieku?

 

Możliwość uzgodnienia odpowiedzi na te trzy pytania jest testem, sprawdzającym możliwości prowadzenie dialogu przez dany Klub IKD.

Proponujemy odpowiedzi na te pytania oprzeć na przemyśleniach zawartych w projekcie Podręcznika PMŻ. Propozycje odpowiedzi na te pytania przedstawiliśmy w rozdziale wstępnym „Problemy ogólne wprowadzające” Podręcznika PMŻ. Od uzgodnienia odpowiedzi na te trzy pytania, każdy Klub IKD powinien rozpocząć swoja działalność. Bez takiego uzgodnienia trudno sobie wyobrazić prowadzenie dialogu ponad podziałami.

 

1.3  Sens doskonalenia światopoglądu

 

Na podstawie powyższych stwierdzeń proponujemy przyjąć, za sens doskonalenia światopoglądu stworzenie możliwości:

 

1)  Dysponowania przez człowieka światopoglądem rozumnym, umożliwiającym człowiekowi:

 

• zrozumienie przemian zachodzących w XXI wieku,
• wykorzystanie nadarzających się szans,
• przeciwstawienie się ujawniającym się zagrożeniom.

 

2)  Zdobycia narzędzi, umożliwiających człowiekowi:

 

• kierowanie życiem swoim i wspólnoty człowieczej,
• rozwiązywania problemów, wynikających z wyznawania różnych światopoglądów
• realizacje przyjętego wspólnego sensu życia człowieka oraz wspólnoty człowieczej.

 

3)  Zdobycie świadomości umożliwiającej człowiekowi:

 

• dążenie do doskonałości, dobra, prawdy i piękna,
• wyeliminowanie ze swojej wiary prawd wzajemnie się wykluczających,
• wyeliminowanie ze swojej wiary prawd sprzecznych z wiedzą naukową.

 

 

3.    Cele klubów IKD

 

Podstawowym celem Klubów IKD jest stworzenie takich metod prowadzenie dialogu, które umożliwią wspólnotom wspólne działania dla wspólnego dobra, dzięki:

 

- stworzeniu wspólnego, ogólnego sensu życia człowieka i wspólnoty człowieczej,
- stworzenie wspólnego, ogólnego światopoglądu rozumnego,
- rozwiązywanie problemów życiowych, wynikających z wyznawania różnych światopoglądów.

 

 

4.    Zadania klubów IKD

 

Podstawowym zadaniem Klubów IKD w początkowym okresie, jest uzgodnienie odpowiedzi na te trzy pytania przedstawione w punkcie 1.2., dokonanie oceny niniejszego projektu Klubów IKD, oraz przedyskutowanie wyników oceny. W przypadku uznania konieczności wprowadzenie zmian w projekcie swojego Klubu IKD, członkowie Klubu powinni takie zmiany: zaproponować, uzgodnić i wprowadzić je do projektu swojego Klubu IKD.

 

Dalsze zadania Klubu IKD powinni określić członkowie Klubu, na podstawie ujawniających się i wymagających rozwiązania problemów życiowych, wynikających z różnorodności sensów życia człowieka i wspólnot człowieczych oraz z różnorodności światopoglądów.

 

 

5.    Założenia

 

Proponujemy, aby podstawowym założeniem Klubów IKD był punkt wyjścia ich działalności. Na podstawie przemyśleń przedstawionych w Podręczniku PMŻ, proponujemy przyjęcie następującego punktu wyjścia dla Klubów IKD.

 

1)  Planeta Ziemia, nasz świat, jest wyjątkowym miejscem we wszechświecie. Jest miejscem powstania i rozwoju i życia. Jest miejscem, które stało się przyjaznym środowiskiem dla człowieka. Jest najlepszym miejscem dla naszego najważniejszego dobra, mającego najwyższą wartość, jakim jest nasze życie.

 

2)  To nasze życie, może być coraz lepsze, coraz szczęśliwsze - dzięki naszemu mózgowi. Ten nasz mózg jest najlepszym narzędziem-darem do: poznawania prawdy o: wszechświecie, świecie, wspólnotach człowieczych i człowieku. Narzędziem do zbieranie „ziarenek prawdy o świecie”, umożliwiającym zrozumienie przemian w nim zachodzących. Narzędziem do zbierania „ziarenek mądrości”, umożliwiającym nam coraz lesze zaspakajanie naszych potrzeb.

 

3)  To coraz lepsze zaspakajanie naszych potrzeb, możemy zwielokrotnić dzięki naszej mowie. Mowie stanowiącej narzędzie-dar, umożliwiającej wzajemne porozumiewanie się ludzi i tworzenie wspólnot człowieczych, działających wspólnie dla wspólnego dobra.

 

 

6.    Podstawowe zasady prowadzenia dialogu

 

Aby prowadzenie dialogu, umożliwiło osiągnięcie przyjętego celu i umożliwiło wykonanie założonych zadań, dialog musi być prowadzony według jakiś zasad. Poniżej przedstawiamy propozycje takich zasad. Jeżeli w trakcie prowadzenia dialogu zajdzie konieczność zmiany i uzupełnienia przyjętych zasad, to koniecznie trzeba takie zmiany wprowadzić. Propozycje tych zasad oparliśmy na eseju J.M. Bocheńskiego pod tytułem „O dialogu filozoficznym” zawartym w zbiorze esejów pod tytułem „Sens życia”. O to proponowane zasady:

 

1)  Aby uczestnicy dialogu wzajemnie się rozumieli, muszą dialog rozpocząć od uzgodnienia znaczenie istotnych słów, jakim będą posługiwać w tym dialogu. Bez takiego uzgodnienia traci sens wszelka twórcza rozmowa, dyskusja, a tym bardziej dialog, taki dialog jest bezsensowny. Taki dialog przestaje być dialogiem staje się debatą, której celem jest wyłącznie poinformowanie innych, o swoich poglądach. Debata nie ma na celu wspólne działanie dla wspólnego dobra.

 

2)  Proponujmy, za podstawę uzgodnień słownictwa Klubu IKD przyjąć Słownik Mądrości Życiowej. Słownik ten jest integralną częścią Podręcznika Mądrości Życiowej. Jest pierwszym, najważniejszym załącznikiem Podręcznika, oznaczonym kodem cyfrowym 9.1. Słownik jest umową uzgadniającą z czytelnikami znaczenie słów użytych w opisie Podręcznika.

 

3)  Aby prowadzić dialog ponad podziałami, wystarczy nam wiedza poglądowa o wszechświecie, świecie, wspólnotach człowieczych i człowieku. Wiedza ta zawarta jest w projekcie Podręcznika PMŻ. Członkowie Klubu IKD prowadząc dialog, nie muszą dysponować szczegółową wiedzą o: budowie przestrzeni, czasu, materii, energii, informacji, o budowie: wszechświata, świata, wspólnotach człowieczych i o człowieku. Wystarczy, że będą się starać racjonalnie myśleć i logicznie dyskutować na konkretny temat.

 

4)  Aby prowadzić dialog ponad podziałami, powinni w nim uczestniczyć ludzie dobrej woli, wzajemnie sobie życzliwi, dążący do wzajemnego zrozumienia i porozumienia się, dla podejmowania działań dla wspólnego dobra.

 

 

7.    Podstawowe hipotezy źródeł zła

 

Proponujemy, aby Kluby IKD przedyskutowały i sprawdziły trafność niżej przedstawionych hipotez, stanowiących przyczyny i źródła zła.

 

1)  Każdy człowiek, aby mógł poinformować drugiego człowieka o swoich przemyśleniach, musi te przemyślenia ubrać w słowa.

 

2)  Każde słowo to byt realny, chociaż ulotny, jest zbudowane z materii. Każde słowo to przecież drgania powietrza, a powietrze to gaz, byt realny, zbudowany z materii.

 

3)  Aby człowiek mógł stworzyć dowolny byt, musi w jego mózgu powstać model tego bytu.

 

4)  Aby twórca tego bytu mógł poinformować tym bycie drugiego człowieka, musi nadać temu bytowi nazwę, musi stworzyć słowo, które będzie nazwą tego sztucznego bytu.

 

5)  Ta zdolność człowieka myślenia abstrakcyjnego umożliwia człowiekowi tworzyć różne byty (twory lub zdarzenia).

6)  Człowiek może tworzyć dwa rodzaje bytów: bytu samoistne (domy, drogi samochody, samoloty) oraz byty nie samoistne, które mogą istnieć tylko w formie modeli (w formie modeli - słów abstrakcyjnych (Zeus, Atena, szatan, anioł, byt, materia, energia, informacja, przestrzeń, czas), zdań opisów bytów abstrakcyjnych (święte księgi, powieści, filmy, wzory matematyczne), lub w formie obrazów, posagów (Zeusa, Wenus, Ateny, anioła, piekła, wszechświata, map świata). W realnym świecie w rzeczywistości te byty abstrakcyjne nie istnieją.

 

7)  Ta zdolność umysłu człowieka do myślenia abstrakcyjnego, umożliwia człowiekowi tworzenie idei dobrych lub złych. Idei przymuszających do dążenie do doskonałości, dobra prawdy i piękna. Idei przymuszających do czynienia zła, do zabijania obcych, wrogów, innowierców.

 

8)  Ta zdolność człowieka do myślenia abstrakcyjnego, wymyślania idei złych jest podstawową przyczyna istnienia zła. Jest podstawową przyczyną, dla której Planeta Ziemia nie jest dotychczas „rajem”.

 

Na tym przerywamy i kończymy opracowywanie tego punktu projektu Klubów IKD. Dalszy ciąg opracowywania tego punktu powinien być zadaniem każdego Klubu IKD.

 

 

8.    Adresaci projektu klubów IKD

 

Projekt Klubów IKD adresujmy do tych wszystkich, którzy wierzą lub wiedzą, że człowiek może i powinien doskonalić swoje życie i życie wspólnoty człowieczej – ludzkości. Człowiek żyjący w XXI wieku wie, że ma wszystkie środki i zasoby potrzebne do rozpoczęcia wspólnej działalności dla wspólnego dobra. Człowiek XXI wieku wie, że może i powinien podjąć działania dla wspólnego dobra, bo wie, że te działania będą korzystne dla niego i dla wspólnoty, w której żyje. Bo wielu ludzi żyjących w XXI wieku w krajach rozwiniętych, ma wszystko to, co jest im potrzebne do dobrego i godnego życia. Bo ludzie ci wiedzą, że warto poświęci

swoje myślenie i swój czas dla dobra wspólnego, aby doświadczać radości życia. Doświadczać radości życia, jaką nie zapewniają korzyści finansowe.

 

Projektu Klubów IKD nie adresujmy do tych wszystkich, którzy wiedzą i wierzą, że w tej wspólnocie człowieczej, jaką jest ludzkość, w tej wspólnocie, jaką jest Europa, Unia europejska, a w szczególności Polska, nie da się nic i nigdy zrobi

dobrego dla wspólnego dobra. Że na świecie, w Europie, unii Europejskiej, a w szczególnie w Polsce nie ma ludzi zainteresowanych działalnością dla wspólnego dobra, którzy by chcieliby podjąć taką działalność bez korzyści finansowych. Że nie ma w Polsce seniorów, którzy żyją z emerytury lub ze swoich oszczędności i cieszyłoby ich wykorzystanie ich potencjału umysłowego do działalności dla dobra wspólnego.

 


05 BMŻ.013514.DPO.DIP.SI3.C5S.Charakter.IKD.OWP.WA4.S05.15-06-10.