Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

9.1. Słownik Mądrości Życiowej

BMŻ. Dokumentacja Bractwa Mądrości Życiowej BMŻ (całość)

9. Dokumentacja Problemów Związanych PIZ (0.nadzbiór)

9.1. Słownik Mądrości Życiowej SMŻ (1.zbiór)

9.1.1. Wykaz Wybranych Słów WWS (2.podzbiór)

9.1.1.R1. Wyd. Rob. Wersja 1 S18 16-02-06=17-02-02. WR1 (3.naddział)

 

 

Wykaz Wybranych Słów

 

Autor: Bractwo Mądrości Życiowej - Zespól - Kraków

Redaktor opisu: Zbigniew Miksztal

 

 

 

0.0. Wprowadzenie

 

Słowik Mądrości Życiowej (w skrócie SMŻ) jest podstawowym narzędziem do tworzenia opisów dokumentacji Bractwa Mądrości Życiowej (BMŻ), a w szczególności opisu Podręcznika Mądrości Życiowej (PMŻ). Opis PMŻ powinien być zgodny z 6-tym założeniem metodologicznymi PMŻ (przedstawionym rozdziale "0.Problemy ogólne wprowadzające", punkt "0.2.Wprowadzenie metodologiczne" PMŻ). Opis PMŻ powinien zawierać zdania zbudowane ze słów, których znaczenie jest określone w SMŻ.

 

W dniu 1 stycznia 2016 r. podjęliśmy decyzję w sprawie realizacji projektu "Mądrość Życiowa Człowieka", będącym 4-tą częścią dokumentacji BMŻ. Całą klasyfikację dokumentacji BMŻ przedstawiliśmy w opracowaniu pod tytułem "Klasyfikacja dokumentacji Bractwa" (6 str. z 16-11-22). Projekt MŻC jest propozycją realizacji 10-go założenia metodologicznego PMŻ. W związku z tym od 1 stycznia 2016 r. postanowiliśmy opracowywać opisy całej dokumentacji Bractwa w oparciu o nową wersję SMŻ. Z tej przyczyny systematycznie doskonalimy hasła zawarte w Słowniku.

 

W lutym 2016 roku podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku" (RTP). Podjecie tej decyzji oparliśmy na doświadczeniach, uzyskanych z działalności Klubu Dialogu AGORA (KDA) w Krakowskim Centrum Seniora (KCS). W ramach projektu RTP postanowiliśmy systematycznie tworzyć internetową Wszechnicę Wiedzy Życiowej (WWŻ). WWŻ jest realizacją projektu o dawnej nazwie "Wszechnica Mądrości Życiowej". Z tego powodu postanowiliśmy odpowiednio skorygować Projekt Klasyfikacji Dokumentacji. (w skrócie PKD). Niniejsze opracowanie jest wynikiem tych decyzji.

 

Dla rozwiązywania trudnych problemów uznaliśmy za niezbędne powołanie Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego (ZDM). Mają to być zespoły złożone z młodych humanistów (studentów, magistrów, doktorantów: filozofii, psychologii, socjologii, filologii i informatyków społecznych), oraz studentów-seniorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). Powinni być to młodzi humaniści z duszą inżynierów, oraz seniorzy, inżynierowie projektanci z duszą humanisty.

 

Uznaliśmy, że jedynymi instytucjami, którym możemy zaufać, i które jeszcze mogą i powinny rozwiązywać te trudne problemy są wyższe uczelnie. Dlatego opracowaliśmy w tej sprawie trzy listy intencyjne i przekazaliśmy je czterem krakowskim uczelniom (U.J., U.P. AGH i Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego).

 

Ponieważ wiemy, jakie trudności biurokratyczne musi pokonać każda uczelnia, opracowaliśmy 4-ty list intencyjny, adresowany do ludzi dobrej woli, którzy będą chcieli działać wspólnie dla dobra wspólnego. Jesteśmy przekonani, że w milionowej metropolii, jaką jest Kraków znajdzie się 100-200 osób, które będą zainteresowane taką działalnością i podejmą się realizacji propozycji zawartych w tym 4-tym liście intencyjnym. Ten 4-ty list intencyjny jest propozycją realizacji przemyśleń Ks. Adama Bonieckiego, Hołowni, Frasyniuka, Piniora i wielu innych ludzi, wypowiadających się na temat demokracji w Polsce.

 

 

0.1. Spis treści opracowania

 

0.0. Wprowadzenie

0.1. Spis treści opracowania

0.2. Charakterystyka niniejszego opracowania

0.2.1. Przedmiot opracowania

0.2.2. Cel opracowania

0.2.3. Zadania opracowania

0.2.4. Podstawa opracowania

0.2.5. Potrzeba opracowania

0.2.6. Wersje opracowania

0.2.7. Umiejscowienie opracowania

 

 

1. Wykaz wybranych słów

 

0.2. Charakterystyka niniejszego opracowana

 

0.2.1. Przedmiot opracowania

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Słownika Mądrości Życiowej (SMŻ), opracowany dla potrzeb BMŻ. Słownik jest uporządkowanym według abecadła zbiorem słów. Słownik umożliwia redagowanie opisów dokumentów BMŻ za pomocą uładzonej mowy naturalnej języka polskiego. SMŻ jest umową zawartą z czytelnikami dokumentacji BMŻ, w sprawie znaczenia słów użytych w tej dokumentacji. Bez takiej umowy informacje zawarte w dokumentacji mogą być trudne w odbiorze albo nawet niezrozumiałe. Bez takiej umowy dyskusja i dialog tracą sens, stają się po prostu bezsensowne.

 

0.2.2. Cel opracowania

 

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie zbioru wybranych, istotnych słów, który umożliwia redagowanie jednoznacznych opisów, zgodnych z zasadami filozofii wieczystej. Opisów, zawierających wyłącznie słowa o jednoznacznie określonym znaczeniu, wybranych ze słowników języka polskiego, dla potrzeb Bractwa BMŻ. Zbiór ten jest uładzoną odmianą mowy naturalnej służącej do przekazywania mądrości życiowej, w ramach realizacji Projektu "Razem tworzymy internetową Wszechnicę Wiedzy Życiowej" (WWŻ).

 

WWŻ jest narzędziem do rozwiązywania trudnych problemów wspólnot człowieczych XXI wieku, dla Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego (wszystkich 4-ch, aktualnie żyjących pokoleń).

 

0.2.3. Zadanie opracowania

 

Zadaniem niniejszego opracowania jest określenie w sposób jednoznaczny znaczenia słów używanych w dokumentacji Bractwa BMŻ, a w szczególności w PMŻ i WWŻ.. Zadaniem opracowania jest: stworzenie zbioru rodzimych słów języka polskiego, o jednoznacznym znaczeniu, wyeliminowanie ich wieloznaczności, oraz ograniczenie do niezbędnego minimum słów obcego pochodzenia.

 

0.2.4. Podstawa opracowania

 

Słownik SMŻ opracowaliśmy w oparciu o krytyczna analizę znaczeń słów zawartych Słowniku Języka Polskiego PWN. Do analiz znaczeń słów i ostatecznego wyboru definicji korzystaliśmy ze słowników branżowych. Ważnymi pozycjami literatury są dla nas: "Oksfordzki słownik filozoficzny" Simona Blackburna, ”Słownik pojęć filozoficznych” Władysława Krajewskiego, "Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji" Tadeusza Pszczołowskiego

 

0.2.5. Potrzeba opracowania słownika

 

Konieczność opracowania Słownika SMŻ wynika z sensu istnienia Bractwa, z celów, oraz z metodyki opracowywania WWŻ. Wyjaśniają to następujące stwierdzenia:

 

1) Aby skutecznie krzewić mądrość życiową, trzeba umożliwić każdemu i każdej wspólnocie poznanie wiedzy życiowej (w pigułce) o świecie oraz zrozumienie zachodzących w nim przemian.

 

2) Każdy Polak może i powinien dysponować podręcznikiem opisującą świat, zrozumiałą mową (naturalną). Człowiek, bowiem widzi świat poprzez swoją mowę (język). Mowa (język) narzuca człowiekowi widzenie świata.

 

3) Zgodnie z przyjętą metodyką opracowywania WWŻ, dokumenty WWŻ będą dziełem wielu osób (podobnie jak WIKIPEDIA). Aby efektem tych działań były spójne i jednolicie zredagowane dokumenty konieczną rzeczą jest opracowania wielu normatywów, regulujących i usprawniających tą działalność. Tym podstawowym normatywem jest między innymi Słownik SMŻ.

 

0.2.6. Wersje opracowania słownika

 

Niniejsze opracowanie jest 4-tą wersją roboczą SMŻ. Wersja ta zawiera słowa potrzebne do realizacji WWŻ. W tej wersji ograniczono do minimum opis problemów związanych z tworzeniem słownika, rozważanych i przyjętych w projekcie rozwiązań oraz ich uzasadnień. Ograniczenia te wynikają z przyjętych założeń metodologicznych, oraz są wynikiem niewielkich środków (kadrowych, czasowych i finansowych), jakimi obecnie dysponuje Bractwo BMŻ.

Pełna wersja Słownika SMŻ zostanie opracowana po zakończeniu prac nad WWŻ. Ostateczna wersja opracowania będzie dziełem wielu osób. Zostanie ona oznaczona symbolem WP0, będzie opublikowana na stronie internetowej BMŻ.

 

0.2.7. Umiejscowienie opracowania

 

Niniejsze opracowanie jest 1-szą cząstką 1-szej części "Słownictwo BMŻ", 8-go zbioru głównego. „Projekty Normatywów Dokumentacji" dokumentacji Bractwa Mądrości Życiowej. Umiejscowienie niniejszego opracowania w całej klasyfikacji dokumentacji Bractwa oraz wyjaśnienie symboli-kodów opracowania przedstawia Projekt Klasyfikacji Dokumentacji BMŻ.

 

 

1. WYKAZ WYBRANYCH SŁÓW

 

Abstrahować to wyodrębniać z całego zbioru cech danego bytu cechy istotne, a pomijać cechy nieistotne

 

Abstrakcja to ogólny model bytu zawierający tylko cechy istotne

 

Analiza to metoda badawcza polegająca na rozdzielaniu całości na części, przeciwieństwo syntezy

 

Badanie naukowe to czynności zmierzające do wykrycia prawidłowości nieznanych okoliczności zdarzeń.

 

Bractwo to wspólnota osób, mających wspólne zainteresowania, (to organizacja, stowarzyszenie, towarzystwo) powołana dla realizacji jakiejś idei, celu i zadań.

 

Budowa to cecha określająca pewną całość pod względem wzajemnego rozmieszczenia jej części składowych.

 

Byt to pojęcie, nazwa tego wszystkiego, co istniało, istnieje, lub będzie istnieć.

 

Byt (definicja dokładna) to wyodrębniona ze środowiska całość, składająca się części, które wzajemnie oddziaływają na: siebie, na tą całość i na swoje otoczenie. Istotnymi cechami bytu są: istnienie, całościowość, skończoność: wielkości, złożoności, zmienności, ograniczoność w czasie i przestrzeni.
Byt to twór wyobraźni człowieka, to byt abstrakcyjny. To najogólniejsze słowo, zastępujący wszystkie słowa, nazwy wszelkich istniejących bytów szczegółowych. To rzeczownik utworzony od czasownika być. Byt to słowo zastępujące w filozofii słowo przedmiot i rzecz.

 

Całość to byt złożony zawierający wszystkie swoje części.

 

Ciąg to jednoznaczne uporządkowany przebieg zdarzeń, zmierzających do określonego celu.

 

Ciągłość to nieprzerywane następstwo kolejnych zdarzeń (czynności) zmierzających do stałego celu.

 

Ciągnąć to czynność polegająca na pokonywaniu oporu przy przesuwaniu tworu samoistnego.

 

Cecha to informacja charakteryzująca pod jakimś względem dany byt, pozwalająca na rozróżnianie poszczególnych bytów.

 

Cel to zamierzone zdarzenie, które chcemy zrealizować i chcemy go osiągnąć.

 

Celowość towłaściwość działania człowieka lub innego bytu polegająca na tym, iż zmierza on do jakiegoś celu.

 

Charakter to zespół cech właściwych danemu bytowi, odróżniających je od innych bytów tego samego rodzaju

 

Charakter narodowy to historycznie ukształtowany, względnie trwały zespół postaw i wzorów zachowań typowy dla większości członków danego narodu.

 

Cyfry to znaki służące do zapisywania liczb

 

Czas to abstrakcyjne pojęcie, niesamoistny twór wyobraźni, umożliwiające umiejscowienie jednego zdarzenia względem innego.

 

Cząsteczka to wynik podziału cząstki

 

Cząstka to wynik podziału części.

 

Część to wynik podziału całości.

 

Człon to jedna z szeregu podobnych składowych całości.

 

Czyn to zdarzenie będące celowym zachowaniem się tworu żywego, w określonym odcinku czasu.

 

Czynnik to wyróżniony składnik zdarzenia uznany za przyczynę lub warunek jego skutku

 

Czynność to jakiekolwiek zachowanie tworu żywego.

 

Definicja to zwięzłe określenie znaczenia słowa (pojęcia, wyrazu) dla ustalenia jego zakresu.

 

Definiowanie to zwięzłe określanie znaczenia słowa (pojęcia) za pomocą nazw innych słów, uważanych za znane.

 

Dialog to wymiana poglądów (zdań, informacji), ludzi sobie wzajemnie życzliwych (zaprzyjaźnionych), dla wzajemnego ich uzgodnienia, dla wspólnego działania, dla wspólnego dobra.

 

Długość to wielkość charakteryzująca rozmiar odcinka.

 

Dobro to byt lub zbiór bytów, których zalety znacznie przewyższają ich wady.

 

Dokładność to prawidłowość wykonania

 

Dobro to byt lub zbiór bytów, których zalety znacznie przewyższają wady.

 

Dobrobyt to życie człowieka uznane za dobre, to dostatek uznany za wystarczający dla godnego życia.

 

Dobroć to cecha bytu, którego zalety znacznie przewyższają jego wady, to postępowanie kierowane uczuciami dobrymi ( miłością, przyjaźnią, życzliwością).

 

Dobry byt to cecha bytu, która oznacza, że zalety tego bytu znacznie przewyższają jego wady.

 

Doktryna to ogół założeń, stwierdzeń, przekonań z określonej dziedziny (wiedzy, nauki, wiary, religii).

 

Dokument to twór sztuczny zawierający potrzebne informacje, na ogół w postaci papieru.

 

Doskonalić to zwiększać cechy dodatnie bytu, zmierzając do doskonałości.

 

Doskonałość to cecha bytu lub zbioru bytów mających same zalety, nie maacych żadnych wad. Doskonałość to ostateczny wynik doskonalenia, to pojęcie graniczne. To cecha bytu, której nigdy nie da się osiągnąć.

 

Doskonałybyt to byt posiadający same zalety, niemający żadnych wad.

 

Doświadczenie to doznanie lub doznawanie jakiegoś zdarzenia, to poddawanie bytu próbie.

 

Doświadczyć – doświadczać to doznawać jakiegoś zdarzenia, poddawać byt próbie.

 

Doznać – doznawać to odczuwać określone zdarzenie.

 

Doznanie to odczuwanie określonego zdarzenia.

 

Działać to zachowywać się celowo.

 

Działalność to uporządkowany zbiór działań w większym przedziale czasu o wyższym poziomie doniosłości.

 

Działanie to celowe zachowanietworu żywego

 

Dziedzina to uporządkowany zbiór informacji odnoszący się do podzbioru bytów wyodrębnionego z całego zbioru (wiedzy, nauki, wiary, religii)

 

Elita to niewielka część danej wspólnoty wyróżniająca się lub uprzywilejowana, w stosunku do pozostałej części wspólnoty, ze względu na posiadane wyróżniające ją cechy lub majątek, faktycznie sprawującą władzę nad większością danej wspólnoty, nawet w ustroju demokratycznym.

 

Energia to pojęcie - nazwa, wzajemnego oddziaływania bytów martwych. To byt niesamoistny (abstrakcyjny), twór wyobraźni człowieka - twórcy, umożliwiający wymierne określenie tego wzajemnego oddziaływania. To przyczyna wszelkich zdarzeń w zbiorze bytów martwych, w świecie przyrody nieożywionej.
Wykorzystanie energii wymaga zastąpienie jej nośnikami materialnymi (węglem, ropą gazem),
Energii nie można załadować na wagony i przewieść z Krakowa do Warszawy.

 

Fałszcecha stwierdzenia –zdania, którego treść jest niezgodna z rzeczywistością. To przeciwieństwo prawdy.

 

Fantazjować to wyobrażać sobie różne byty, tworzyć twory sztuczne niesamoistne.

 

Fantazja to zdolność wyobrażania sobie różnych bytów.

 

Filozofia to miłość mądrości, to najbardziej ogólna, fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o rzeczywistości, (ale tylko intencjonalnie).

 

Filozofia wartości to nauka o wartościach (aksjologia), bada naturę wartości ustala normy i kryteria wartości oraz systemy wartości.

 

Forma to kształt zewnętrzny, wygląd, układ części. Przeciwieństwo treści.

 

Gen to dziedziczona cząsteczka informacji decydująca o przekazywaniu potomstwu poszczególnych cech organizmu, zapisana w odcinkach łańcucha kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA)

 

Gramatyka to nauka o języku określająca zasady jego budowy.

 

Godność to poczucie własnej wartości

 

Hipoteza to stwierdzenie wymagające sprawdzenia

 

Idea to twór wyobraźni - myśl przewodnia i twórcza, nadająca kierunek myśleniu i działaniu, może to być najwyższy cel dążeń lub pragnień.

 

Idealny to cecha bytu w najwyższym stopniu zgodna z przyjętą ideą.

 

Ideał to wyobrażenie bytu, to model bytu zapisany w mózgu człowieka, którego cechy są w najwyższym stopniu zgodne z przyjętą ideą.

 

Ideologia to zespół idei człowieka lub grupy ludzi.

 

Ilość to informacja określająca wynik liczenia lub mierzenia.

 

Indoktrynacja to systematyczne, zorganizowane wpajanie jakiś poglądów, przekonań, idei.

 

Informacja to pojęcie - nazwa wzajemnego oddziaływania bytów żywych. To niesamoistny (abstrakcyjny) twór wyobraźni człowieka - twórcy, umożliwiający wymierne określenie tego wzajemnego oddziaływania bytów żywych. To przyczyna wszelkich zdarzeń w zbiorze bytów żywych, w świecie przyrody ożywionej. To przyczyna wszelkich zdarzeń w zbiorze tworów żywych. Wykorzystanie informacji wymaga zastąpienie jej nośnikami materialnymi (słowem, pismem, obrazem). Informacji nie można załadować na wagony i przewieść z Krakowa do Warszawy.

 

Informować to przekazywać informacje

 

Istnieć to mieć miejsce w rzeczywistości, to inaczej być.

 

Istnieje tylko to, co ma zapis przestrzenny i czasowy i zmienia się wraz z upływem czasu.

 

Istnienie to istotna cecha bytu, decydująca o jego byciu cząstka rzeczywistości, istnienie to rzeczownik od czasownika istnieć.

 

Istota to niezmienna cecha bytu określająca jego naturę, co sprawia, że on jest tym a nie innym bytem, bez czego nie byłby tym, czym jest.

 

Istotna cecha to cecha podstawowa określająca naturę bytu

 

Jakość to wartość bytu.

 

Jednostka miary to wartość danej wielkości umownie przyjęta do wyrażania miary, jako mająca wartość liczbową równa jedności.

 

Jednostkowy to cecha wyrażana liczbą względną na jednostkę innej cechy

 

Język (mowa) to zasób słów lub znaków służących do porozumiewania się.

 

Kapitał to zasób tworów przeznaczony na działalność (zainwestowany),mający w przyszłości przynosić dochód (zysk)

 

Kapitał ludzki to zasób wiedzy, umiejętności i doświadczeń, zawarty człowieku, określający jego zdolności do twórczego myślenia i działania, mający w przyszłości przynosić korzyści człowiekowi.

Kapitał społeczny to zasoby wiedzy, umiejętności i doświadczeń, zawarte w społeczeństwie, określające zdolności społeczeństwa do twórczego myślenia, działania i współdziałania,mające w przyszłości przynosić korzyści społeczeństwu.

 

Kapitał twórcy to dorobek twórcy, mający w przyszłości przynosić mu korzyści.

 

Klasa to całość składająca się z części (elementów) posiadających jakąś wspólną cechę.

 

Klasyfikacja to systematyczny podział jakiejś całości na części, cząstki, cząsteczki dokonywany według określonej zasady.

Analiza to metoda badawcza polegającaKlub to wspólnota ludzi, których łącza wspólne zainteresowania, międzyosobowe więzi, oraz miejsce spotkań.

 

Klub dialogu to wspólnota ludzi, których łączą wspólne zainteresowania, międzyosobowe więzi, oraz miejsce spotkań, powołany dla wymiany poglądów dla poznania prawdy, umożliwiającej wspólne działanie dla wspólnego dobra.

 

Klub Dialogu Agora to wspólnota ludzi, których łączą wspólne zainteresowania, międzyosobowe więzi, oraz miejsce spotkań, powołany w Krakowskim Centrum Seniora przez członków Klubu KDA, dla: wymiany poglądów, poznawania prawdy, umożliwiającej wspólne działanie dla wspólnego dobra.

 

Kompetencja to zakres czyjejś wiedzy, umiejętności, doświadczenia, umożliwiający uzyskanie uprawnień (urzędu, urzędnika) do zajmowania się określonymi sprawami i podejmowania w tych sprawach decyzji.

 

Konstruowanie to tworzyć model (projekt) bytu.

 

Krańce to punkty graniczne odcinka

 

Krańcowy to cecha bytu, znajdującego się w punktach granicznych odcinka.

 

Krytyka to analiza i ocena wartości jakiegoś bytu (zdarzenia, tworu)

 

Krytykanctwo to krytyka dla krytyki, nagminne wytykanie nieistniejących lub nie istotnych błędów lub braków

 

Kryterium to probierz, miernik, miara oceny

 

Kryzys to okres przełomu, złamania, przesilenia (dotychczasowych procesów)

 

Krzewić to rozpowszechniać, propagować, czynić bardziej znanymi i dostępnymi jakieś informacje.

 

Krzewienie to rozpowszechnianie, propagowanie jakiś informacji, to rzeczownik od czasownika krzewić

 

Liczba to zespół cyfr służący do wyrażania ilości.

 

Logika to wiedza o formach i zasadach poprawnego myślenia i wnioskowania.

 

Masa to wielkość stanowiąca miarę bezwładności tworu.

 

Materia to zbiór bytów, z którego zbudowany jest cały wszechświat (wszechbyt, rzeczywistość), składający się z atomów pierwiastków, który posiada masę, czyli wytwarza pole grawitacyjne i podlega działaniu tego pola (2016).

 

Materiał to tworzywo przeznaczone do przetworzenia w celu wykonania z niego określonego tworu.

 

Mądrość to wiedza, oraz umiejętność jej wykorzystania (2016).

 

Mądrość życiowa to wiedza życiowa, oraz umiejętność jej wykorzystania (2016).

 

Mądrość życiowa człowieka jest to potencjał osobowościowy konkretnego podmiotu, który umożliwia mu satysfakcjonujące go funkcjonowanie w istniejącej obiektywnie rzeczywistości (autor Józef Pustelnik).

 

Metoda to zasada postępowania stosowana dla osiągania określonego celu.

 

Miara to wartość danej wielkości wyznaczona za pomocą pomiarów.

 

Mierzenie to znajdowanie szukanej wartości jakieś wielkości drogą doświadczalną.

 

Miłość to uczucie, w którym dominuje pragnienie szczęścia i działania dla dobra tworu miłowanego.

 

Misja to wyrażenie określające sens i cel istnienia organizacji, powód dla którego ją powołano.

 

Model to sztuczny twór będący obrazem (odwzorowaniem) wyobrażenia bytu, powstałym w mózgu człowieka.

 

Mowa to zdolność wypowiadania słów w celu porozumiewania się ludzi, to zasób słów i reguł (dotyczących budowy wyrazów i zdań) potrzebnych do porozumiewania się (2016).

 

Mówić to wypowiadanie słów w celu porozumiewania się, przekazywania informacji (2016)

 

Myśl to wynik myślenia (2016).

 

Myśleć to znaczy przetwarzać informację w mózgu (2016).

 

Myślenie to przetwarzanie informacji przez mózg (2016).

 

Myślenie twórcze to przetwarzanie informacji przez mózg w celu na wytwarzania nowych informacji (2016).

 

Naczelny to cecha mająca najwyższy poziom.

 

Narząd to część organizmu pełniąca określone zadanie.

 

Narzędzie to twór (rzecz) umożliwiający, ułatwiający lub usprawniający działanie.

 

Naturalny to cecha bytu stworzonego przez przyrodę – naturę.

 

Nauka o mowie (języku) określająca zasady jej budowy w zakresie: dźwięków mowy (fonetyka), części mowy, budowy słów (morfologia), odmianie słów (fleksja), składni – porządku słów i ich funkcji w zdaniu oraz w zakresie słowotwórstwa.

 

Nazwa to słowo lub zespół słów oznaczający jakiś byt (2016).

 

Nośnik to twór przenoszący twory nie samoistne (energię, informacje).

 

Obiektywna informacja to informacja sprawdzalna i sprawdzona, bezstronna, wolna od uprzedzeń i przesądów.

 

Objętość to wielkość charakteryzująca rozmiar bryły.

 

Obliczanie to znajdowanie szukanej wartości jakieś wielkości drogą rachunkową.

 

Ochrona to działania polegające na zwalczaniu przyczyn szkodliwych dla danego bytu..

 

Odcinek to część linii.

 

Odczyt to liczba określająca miejsce, w którym zatrzymała się wskazówka miernika.

 

Odwaga to zdolność panowania nad strachem i podejmowania działań niebezpiecznych.

 

Okolicznik to część zdania informująca o okolicznościach.

 

W mowie polskiej wyróżniamy 10 okoliczników:

 

1. Miejsca – gdzie?, skąd?, dokąd?, którędy?.

2. Czasu – kiedy?, jak długo?, odkąd?, dopóki?, jak często?

3. Sposobu – jak?, w jaki sposób?.

4. Przyczyny- dlaczego?, z jakiej przyczyny?,

5. Celu – po co?, w jakim celu?.

6. Warunku – pod jakim warunkiem?.

7. Przyzwolenia – mimo co?, wbrew czemu?

8. Skutku – z jakim skutkiem?

9. Stopnia i miary – w jakim stopniu? jak bardzo?, ile?

10. Okolicznik czynnika towarzyszącego

 

Okoliczności to cechy zdarzenia, które dadzą się opisać przez podanie odpowiedzi na pytania:

kto?, co?, gdzie?, kiedy?, po co?, w jaki sposób?, przy pomocy czego?, dlaczego?, lub dokładniej: dlaczego ten?, dlaczego to?, dlaczego tu?, dlaczego wtedy?, dlaczego po to?, dlaczego w taki sposób?, dlaczego przy pomocy tego?.

 

Okoliczności to wszystko co jest konieczne dla zaistnienia zamierzonego zdarzenia.

Kto?, co?, gdzie?, kiedy?, dlaczego?, po co?, w jaki sposób?

 

Określanie to podawanie bliższych informacji o jakimś bycie.

 

Organizacja to całość, której części współdziałają dla dobra całości.

 

Organizm to twór żywy, którego części współdziałają dla dobra całości, zdolny do możliwie długiego trwania w zmieniającym się środowisku

 

Osprzęt to komplet części pomocniczych stanowiących wyposażenie urządzenia.

 

Ośrodek to miejsce, wokół którego skupia się jakaś działalność.

 

Oznaczenie to znaki umowne mające w sposób skrótowy przekazać określona informację.

 

Pewnik (aksjomat) to stwierdzenie uznane za zgodne z rzeczywistością i oczywiste, niewymagające uzasadnienia.

 

Piękno to twór wyobraźni, to zbiór cech

 

Plan to uporządkowany zbiór szczegółowych informacji (na ogół w postaci zbioru dokumentów) wyznaczający zadania do wykonania z określeniem sposobu, miejsca, czasu, potrzebnych zasobów, zwykle w oparciu o zatwierdzony projekt przedsięwzięcia.

 

Planować to tworzyć plan.

 

Podręcznik to zbiór (książka) podstawowych i najpotrzebniejszych informacji z zakresu jakiejś dziedziny wiedzy (2016).

 

Podmiot działania to człowiek działający lub posiadający możliwość działania, ten, kto jest lub może być sprawcą zdarzenia (2016).

 

Podstawatwórczego przetwarzania informacji to zbiór informacji, których znajomość jest niezbędna do wykonania zadania (2016).

 

Pogląd to informacja o jakimś bycie, oparta na bezpośredniej obserwacji (2016).

 

Pojąć - pojmować to zrozumieć odbierane informacje, to myślowo i całościowo wyobrażać sobie jakiś byt i istotne jego cechy (2016).

 

Pojęcie to słowo, będące tworem wyobraźni człowieka - twórcy, to nazwa bytu, myślowo i całościowo wyobrażająca istotne jego cechy. To podstawowy składnik procesu myślenia.

 

Pole to wielkość charakteryzująca rozmiar powierzchni.

 

Polityka to koordynacja działań społeczności w celu maksymalnego wykorzystania potencjału obywateli (według. Antka Jasińskiego)

 

Polityka to ogół spraw państwowych, obejmująca politykę wewnętrzną, zagraniczną, społeczną, kulturalną.(Według Małego słownika języka polskiego)

 

Postęp to ciąg zdarzeń będących stopniową przemianą zmierzającą do dodatniego celu (do rozwoju, doskonalenia, ulepszenia).

Postępować- postąpić to świadome, stopniowe zachowanie się zmierzające do określonego celu.

 

Potrzeba - to zbiór bytów bez których nie można żyć (2016).

 

Poziom to odległość pionowa punktu lub płaszczyzny od umownego punktu lub płaszczyzny, to stopień rozwoju jakiejś cechy.

 

Powierzchnia to wyobrażenie – dwuwymiarowy nieograniczony model części przestrzeni.

 

Powód to zdarzenie tłumaczące zachowanie człowieka (tworu żywego) (to przeciwieństwo fałszu) (2016).

 

Prawda tozbiór informacji zgodnych z wiedzą o świecie. To przeciwieństwo fałszu (2016).

 

Prawo to zbiór przepisów regulujących stosunki miedzy ludźmi.

 

Prędkość to stosunek drogi do czasu.

 

Problem to poważne zagadnienie wymagające rozwiązania.

 

Problematyka tousystematyzowany hierarchicznie zbiór problemów

 

Program to zbiór dokumentów określających cel, zakres, skutki (efekty) realizacji zamierzenia.

 

Programować to tworzyć program.

 

Proces to uporządkowany ciąg zdarzeń wyznaczonych dla wykonania określonego zadania.

 

Program to przepis określający i porządkujący cały sposób postępowania (lub szerzej ustalających: cel zamierzenia, zadania, jakie trzeba wykonać, sposób ich wykonania, potrzebne zasoby oraz spodziewane skutki- efekty).

 

Program komputerowy to (algorytm) uporządkowany zbiór informacji, ściśle określający sposób postępowania (ciąg czynności, których wykonanie zapewnia wykonanie zadania).

 

Program człowieczy uporządkowany zbiór informacji, określający sposób postępowania, zapisany w mózgu i umyśle człowieka przy częściowym udziale świadomości człowieka.

Projekt to przemyślany i uporządkowany zbiór informacji (dokumentów), potrzebnych do stworzenia określonego bytu (tworu, zdarzenia), projekt to wynik projektowania.

 

Projektować to przetwarzać informacje potrzebne do stworzenia określonego bytu.

 

Propagować to szerzyć, upowszechniać jakieś informacje, krzewić.

 

Propozycja to zgłoszenie programu lub projektu.

 

Próba to czynność zmierzająca do stwierdzenia, czy cechy bytu odpowiadają wymaganiom.

 

Przedmiot to informacja określająca temat, treść tworu informacyjnego (dokumentu, rozmowy, przedstawienia), to informacje poznawane przez człowieka.

 

Przedmiot dokumentu to informacja określająca temat, treść dokumentu lub zbioru dokumentów.

 

Przedmiot działania to informacja określająca zakres działania tworu.,

 

Przedsiębiorczość to cecha człowieka umożliwiająca mu z własnej inicjatywy określanie celów i zadań dla siebie i innych oraz sprawne i skuteczne ich wykonanie. To również umiejętność dostrzegania problemów, potrzeb, doskonalenia pomysłów oraz gotowość podejmowania ryzyka.

 

Przedsięwzięcie to złożone wielo podmiotowe działanie przeprowadzane zgodnie z planem.

 

Przekazy informacji to mówienie, pisanie, oraz inne sposoby przekazu.

 

Przekonanie to stwierdzenie oparte na przeświadczeniu o jego słuszności.

 

Przemiana to stawanie się innym niż poprzednio, to przemiana: duchowa, społeczna, polityczna, materii, energii, informacji, procesów.

 

Przemianować – przemianowywać to zmieniać nazwę bytu na inną,

 

Przemyśleć – przemyśliwać to rozważyć rozumowo zagadnienie lub problem.

 

Przemyślenia to wynik rozważań myślowych.

 

Przemyślenia logiczne to przemyślenia oparte na logice.

 

Przepis to uporządkowany zbiór informacji określających i porządkujących cały ciąg zdarzeń koniecznych dla osiągnięcia jakiegoś celu (2016).

 

Przepis życia to zbiór informacji zawartych w zarodku, sterujących całym ciągiem względnie uporządkowanych zdarzeń od poczęcia aż do śmierci.

 

Przesłanka to zdanie stanowiące punkt wyjścia wnioskowania.

 

Przestrzeń to niesamoistny twór wyobraźni człowieka, będący wielkością pozwalającą na umiejscowienie jednego bytu względem innego.

 

Przyczyna to zdarzenie wywołujące skutek

 

Przypadek to nieprzewidziane zdarzenie, będące zbiegiem okoliczności.

 

Przyroda to wszystko, co nie jest dziełem człowieka (ziemia, woda, powietrze, roślinność, zwierzyna, ludzkość) lub inaczej natura.

 

Realizacja to zaistnienie w mózgu człowieka wyobrażenia dowolnego bytu i umiejscowienie go w rzeczywistości.

 

Realny to istniejący w rzeczywistości (nie ma bytów nierealnych istniejących poza rzeczywistością).

 

Religia to zbiór informacji (dogmatów) przyjmowanych za prawdę, bo są przekazywane przez ludzi lub organizacje uznane za wiarygodne, a formy organizacyjne tych organizacji uznane za dobre.

 

Rozkład to zbiór wartości, jakie dana wielkość przybiera w różnych punktach przestrzeni w tym samym czasie.

 

Rozkład nierównomierny to rozkład, w którym wartości wielkości są różne.

 

Rozkład równomierny to rozkład, w którym wartości wielkości są jednakowe.

 

Rozmiar to wyrażenie liczbowe charakteryzujące w sposób bezwzględny daną cechę bytu ( n. p. długość, masę)

 

Rozum to zdolność celowego myślenia, dla uzyskania odpowiedzi na pytania: Dla czego?, to zdolność pojmowania odbieranych informacji i logicznego ich przetwarzania (myślenia).

 

Rozumieć to pojmować odbierane informacje (to myślowo i całościowo wyobrażać sobie istotne cechy bytu) i umieć odpowiedzieć na pytania: Dlaczego tak było?, Dlaczego tak jest?, Dlaczego przypuszczalnie tak będzie? lub Dlaczego tak powinno być?.

 

Rozumować to uświadamiać sobie związki pomiędzy informacjami w celu uzyskania odpowiedzi na pytania: Dlaczego? Po co?

 

Rozumny to mający zdolność przetwarzania informacji dla określonego celu i uzyskiwania odpowiedzi na pytania: Dlaczego?.

 

Rozwaga to zdolność panowania nad strachem, podejmowania działań niebezpiecznych, po ich wszechstronnym twórczym przemyśleniu (rozważeniu) i uznaniu możliwości osiągnięcia sukcesu za realne, to rzeczownik od czasownika rozważać – rozważyć.

 

Rozważać – rozważyć to dzielić twór na części, ważąc każdą z nich, to dzielić byt (problem) na części, rozpatrywać każdą jego część osobno, a następnie jako całość, dla jego poznania lub podjęcia decyzji.

 

Rozwój to postęp w doskonaleniu się,

 

Rozwój to ciąg zdarzeń zmierzających do ulepszenia cech danego bytu, w wyniku których cechy końcowe bytu są lepsze od cech początkowych.

 

Równowaga to cecha chwilowa bytu, który podlega oddziaływaniu wzajemnie się znoszących innych bytów.

 

Rząd 1 to naczelny, kolegialny, organ wykonawczy zarządzający państwem.

 

Rząd 2 to ciąg bytów rozmieszczonych jeden za drugim lub jeden przy drugim.

 

Rzeczywistość to wszystko to co istniało, istnieje lub będzie istnieć.

 

Sens to wartość danego bytu, uznana za cenną, wybrana, przyjęta i nadana przez człowieka danemu bytowi.

 

Skraj to linia graniczna obszaru.

 

Skrajny to cecha bytu znajdującego na granicy (skraju) jakiegoś obszaru.

 

Skuteczność (skuteczne działanie) to pozytywnie oceniana zgodność wyniku z założonym celem,

 

Skutek to następstwo zdarzenia.

 

Słownik zbiór słów uporządkowany alfabetycznie określający ich znaczenie.

 

Słowo to zespół dźwięków mowy ludzkiej odpowiadający jednemu pojęciu, to najmniejsza część mowy (2016).

 

Słuszność to cecha zdań, które uznaje się za prawdziwe, pomimo, że treść tych zdań nie została sprawdzona pod względem zgodności z rzeczywistością lub jest nie możliwa do sprawdzenia.

 

Sposób to określony przebieg postępowania zmierzającego do określonego celu.

 

Sprawa to zespół okoliczności, które są przedmiotem czyjegoś zainteresowania.

 

Sprawca to podmiot działania.

 

Sprawność to stosunek czynnika, (n. p. energii) otrzymanego do czynnika, (n. p. energii) pobranego.

 

Sprzęt to zbiór tworów związanych z jakąś dziedziną, służących do określonego zastosowania.

 

Stan to zdarzenie (statyczne), w którym stan końcowy bytu jest taki sam jak stan początkowy, to trwanie jakieś cechy bez zmian.

 

Sterowanie to wpływanie na dowolne zdarzenie.

 

Stopień to stan, z którego przechodzi się do innego kolejnego stanu, wyrażający różnicę natężenie cechy jakiegoś bytu w porównaniu go z innym bytem.

 

Stwierdzać – stwierdzić to uznać zdanie za pewne i prawdziwe

 

Stwierdzenie to zdanie wymagające sprawdzenia lub udowodnienia

 

Substancja to określona postać materii (n. p. związek chemiczny lub pierwiastek chemiczny).

 

Synteza to metoda badawcza polegająca na tworzeniu całości z wyodrębnionych części, przeciwieństwo analizy.

 

System to model wyodrębnionej z rzeczywistości całości (dla której rzeczywistość jest środowiskiem, a po jej wyodrębnieniu staje się otoczeniem) składającej się z części, które wzajemnie oddziaływają na siebie, na tą całość i otoczenie.

 

Systematyczny to uporządkowany według jakiegoś systemu.

 

Systematyka to podział całości na części według jakiegoś systemu.

 

Szybkość to stosunek zachodzącej zmiany do czasu.

 

Sztuczny to cecha bytu stworzonego przez człowieka

 

Ścisłość to cecha bytu mającego spoistą budowę, cecha zdania będącego wynikiem prawidłowego myślenia

 

Środowisko to przestrzeń otaczająca dany byt, to przestrzeń zewnętrzna bytu, otoczenie bytu.

 

Świadomość to zespół informacji zapisanych w mózgu człowieka, umożliwiający człowiekowi zdawanie sobie sprawy z własnego istnienia, doznań i spostrzeżeń

 

Światopogląd to zbiór – zespół poglądów wrodzonych, nabytych ( na podstawie doświadczeń życiowych) i narzuconych (przez rodziców, religię, szkołę, rówieśników), dotyczących rzeczywistości, człowieka, jego miejsca w rzeczywistości, sensu i celu życia, wartości, ocen, norm określających powinności i obowiązki.

 

Światopogląd to zespół informacji opisujących rzeczywistość (świat), uznanych za bezwzględnie pewne i prawdziwe lub fałszywe.

 

Światopogląd rozumny to zespół informacji opisujących rzeczywistość (świat), uznanych za bezwzględnie pewne i prawdziwe lub fałszywe, po sprawdzeniu ich prawdziwości, przez zadanie pytania dlaczego uznajmy je za prawdziwe lub fałszywe i uzyskaniu przekonywującej odpowiedzi.

 

Treść to informacja lub zbiór informacji zawartych w pojęciu, stwierdzeniu lub dokumencie. Przeciwieństwo formy.

 

Trwać to istnieć przez dłuższy czas.

 

Trwały to cecha bytu istniejącego przez dłuższy czas.

 

Twierdzenie to zdanie sprawdzalne i sprawdzone lub udowodnione.

 

Tworzyć to przekształcać tworzywo na twór, zmieniać istniejący twór w nowy dotychczas nieistniejący.

 

Tworzywo to inaczej materia, to byt, z którego zbudowane są wszystkie twory.

 

Twór to całość wyodrębniona ze zbiorów bytów, której istotną cecha jest budowa tworzywa –materii i określone miejsce w przestrzeni, to wynik tworzenia (zwany inaczej przedmiotem lub rzeczą).

 

Twórczość to tworzenie tworu, to przetwarzanie jednego tworu w inny twór.

 

Twórca to twór, który tworzy nowy byt.

 

Twórcze działania to działanie mające zdolność tworzenia nowych tworów.

 

Twórcze myślenie to myślenie mające zdolność tworzenia nowych wyobrażeń i ich modeli

 

Typ to model, któremu odpowiada pewien zbiór bytów

 

Układ to wyodrębniony z rzeczywistości twór, będący całością, składający się z części, które wzajemnie oddziaływają na siebie, na tą całość i otocznie. Modelem układu jest system.

 

Układać to tworzyć całość z części składowych. Tworzyć układ.

 

Umieć to mieć jakąś wiedzę i biegłość jej wykorzystywania.

 

Umiejętność to cecha polegająca na dobrej znajomości jakiejś dziedziny i sposobów jej wykorzystania.

 

Umowa to zgodne oświadczenie woli, stwarzające wzajemne prawa i obowiązki.

 

Umysł to zdolność myślenia, przetwarzania informacji przez mózg.

 

Uprawnić – uprawniać to upoważnić kogoś do czegoś, nadać czemuś moc prawną.

 

Uprawnienia to możność działania w zakresie określonym przepisami prawa.

 

Urządzenie to ogólna nazwa sztucznego tworu technicznego.

 

Ustalanie to czynienie jakieś wielkości wielkością stałą.

 

Ustrój to cecha określająca pewna całość pod względem współdziałania jej części składowych, system organizacji bytu.

 

Usystematyzowany uporządkowany według wybranego systemu czyli wybranego modelu jakieś całości.

 

Wartość bytu to dobra cecha bytu, uznana przez człowieka za cenną, określająca liczbowo jego cenność.

 

Warunki to okoliczności, jakie należy mieć na uwadze przy wykonywaniu określonego zadania

 

Wiara to zbiór informacji uznanych za prawdę przez danego człowieka lub daną wspólnotę, bo głosi ją człowiek lub organizacja uznana przez tego człowieka lub przez daną wspólnotę za wiarygodną

 

Wiara człowieka XXI wieku to zbiór informacji uznanych za prawdę, przez danego człowieka lub wspólnotę, bo zostały przekazane przez człowieka lub organizacje uznaną za wiarygodną, oraz nie są to informacje wzajemnie się wykluczające i nie są sprzeczne z wiedzą.

 

Wiedza to zbiór informacji uznanych za prawdę, bo są to informacje sprawdzalne i zostały rzetelnie sprawdzone (2016).

 

Wiedza życiowa to zbiór informacji uznanych za prawdę, bo są to informacje sprawdzalne i zostały rzetelnie sprawdzone i są potrzebne każdemu do dobrego i szczęśliwego życia (2016).

 

Wielkość to informacja określająca liczbą daną cechę bytu.

 

Wielkość jednostkowa towielkość obliczona na jednostkę innej wielkości.

 

Wielkość względna to wielkość odniesiona do innej wielkości

 

Wielkość właściwa to wielkość właściwa dla danego bytu.

 

Więź to byt, który łączy (ludzi).

 

Wkład to zasoby potrzebne do osiągnięcia określonego celu.

 

Własność to wspólna cecha wszystkich bytów dane zbioru.

 

Właściwość to cecha odróżniająca pewne byty od innych, od tych które tej cechy nie mają.

 

Właściwy to cecha charakterystyczna dla danego bytu.

 

Wniosek to wynik rozumowania na ogół przedstawiony w dokumencie.

 

Wskazanie to wielkość stanowiąca iloczyn odczytu i stałej miernika, czyli wielkości wyrażającej, ile działek odpowiada jednostce miary.

 

Wskazówki to informacje ułatwiające wykonawcy znalezienie najskuteczniejszego sposobu wykonania zadania.

 

Wszechbyt to niczym nieograniczona, nieskończenie wielka całość, składająca się nieskończenie wielkiej ilości cząstek, zwanych bytami. Istotnymi cechami wszechbytu są: istnienie, całościowość, nieskończoność: wielkości, złożoności, zmienności, oraz nieograniczoność w czasie i przestrzeni. To inaczej rzeczywistość.

 

Wszechświat to zbiór wszystkich światów, wszystkich bytów, to nieskończenie wielka całość, to wszystko to, co istniało, istnieje lub będzie istnieć.

 

Wykaz to dokument – wyliczenie części zbioru stanowiące wynik jego podziału.

 

Wykazać to wyliczyć części zbioru stanowiące wynik jego podziału

 

Wykształcenie to zasób wiedzy określony jakimś programem.

Wykształcić, wykształcać to rozwinąć coś sobie lub w kimś (wiedzę, umiejętności, doświadczenie)

 

Wymagania to żądania, jakie powinny być spełnione w wyniku wykonania zadania.

 

Wymiar to wyrażenie liczbowe charakteryzujące w sposób względny cechę bytu, za pomocą innych wielkości, uznanych za podstawowe(n. p. prędkość)

 

Wynik pomiaru to suma wskazania miernika i poprawki miernika.

 

Wynikać – wyniknąć to powstać, jako skutek zdarzenia

 

Wyobrażać to tworzyć w mózgu obrazy bytów i na tej podstawie ich modele, jako wynik przemyśleń.

 

Wyobraźnia to zdolność tworzenia w mózgu wyobrażeń i na ich podstawie modeli bytów.

 

Wypadek to zdarzenie nieprzewidywane, pomyślne lub niepomyślne

 

Wypadkowa to wielkość, stanowiąca wynik sumowania składowych.

 

Wyraz to zespół znaków odpowiadający jednemu pojęciu, najmniejsza cześć mowy pisanej.

 

Wyrażenie to zespół wyrazów stanowiących uporządkowaną całość.

 

Wyrób to gotowy twór, nadający się do użytkowania bez dalszych przeróbek.

 

Wytyczne to informacje, określające ogólne wymagania odnośnie sposobów wykonania zadania.

 

Wyznaczanie to znajdywanie szukanej wartości jakiejś wielkości ( na drodze doświadczalnej lub rachunkowej)

 

Zachowanie się to zdarzenie jakim podlegają twory żywe, będące reakcjami na bodźce (zewnętrzne i wewnętrzne).

 

Zadać – zadawać to wyznaczyć działania do wykonania.

 

Zadanie to przyszłe zdarzenie wyznaczone (przez przełożonego) do wykonania dla osiągnięcia założonego celu, to odpowiedź na pytanie co trzeba zrobić aby osiągnąć założony cel.

 

Zagadnienie to proste zadanie do rozwiązania.

 

Zasady to informacje (stwierdzenia) ogólne, określające przepis budowy tworu lub przepis postępowania.

 

Zakres to granice danej całości.

 

Zaleta to dobra, cenna cecha bytu

 

Zamierzać – zamierzyć to postanowić coś w sprawie określonego bytu.

 

Zamierzenie to postanowienie podjęcia działań w sprawie utworzenia lub zmiany bytu.

 

Zarodek (dusza) tozbiór informacji stanowiących przepis na życie bytu żywego.

 

Zasób to określona ilość tworów nagromadzona w celu wykorzystania w przyszłości.

 

Zbiór to całość składająca się z cząstek (elementów) posiadających jakąś wspólną cechę.

 

Zdanie to zespół uporządkowanych słów (wyrazów), zawierający jakąś informację.

 

Zdarzenie to byt będący wynikiem wzajemnego oddziaływania tworów.

 

Zdarzyć – zdarzać to stać się przyczyną czegoś.

 

Zdolność to cecha pozwalająca na łatwe opanowanie jakieś czynności.

 

Zmiana to zdarzenie (kinetyczne), w którym stan końcowy jest różny od stanu początkowego.

 

Zmysł to zdolność tworu żywego do odbierania określonej informacji.

 

Znaczenie to nazwa nadana jakiemuś bytowi przez jego twórcę (2016).

 

Znaczenie słowa to nazwa słowa nadana przez jego twórcę (2016)

 

Znaczyć to zrobić znak na bycie (2016).

 

Znać to zbiór informacji o czymś (2016)

 

Znak to byt, któremu nadaje się znaczenie (2016).

 

Znamionowy to cecha charakterystyczna dla danego tworu, ustalona przez twórcę tworu.

 

Znormalizowany to określona cecha bytu powszechnego użytku, wytwarzanego masowo.

 

Zrozumienie to uświadomienie sobie znaczenia i zależności jakie zachodzą pomiędzy różnymi zdarzeniami (pomiędzy informacjami zawartymi w zbiorze wiedza).

 

Życie to ciąg względnie uporządkowanych zdarzeń od poczęcia do śmierci.

W zbiorze informacji człowieka wyróżniamy podzbiory:

 

- informacje wrodzone:

- - automatyczne-sterujące procesami życiowymi organizmu,

- - uczucia (emocje) sterujące zachowaniem przy zaistnieniu zagrożeń utraty życia lub dóbr

- informacje nabyte:

- - zapisane automatycznie przez mózg (przeżyte zdarzenia),

- - staraniem własnym (w oparciu o podejmowane własne doświadczenia i naukę własną),

- - staraniem innych (rodziców, wychowawców, nauczycieli, uczelnie, mediów, internetu).


BMŻ.911R1.PIZ.SMŻ.WWS.Wykaz.WR1S18.16-12-06.