Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

KLASYFIKACJA DOKUMENTACJI BRACTWA

 

0.

BMŻ. Dokumentacja Bractwa Mądrości Życiowej

BMŻ(całość)

8.

Normatywy Dokumentacji Bractwa

NDB (0.nadzbiór)

8.7.

Projekt Klasyfikacji Dokumentacji BMŻ

PKD (1.zbiór)

8.7.1.

Wykaz Zbiorów Dokumentów

WZD(2.podzbiór)

8.7.1.R3.

Wyd. Rob. Wersja 3 S06 16-01-24=16-11-22.

WR3 (3.naddział)

 

 KLASYFIKACJA DOKUMENTACJI BRACTWA

 

 

Autor: Bractwo Mądrości Życiowej - Zespół Kraków

 

Redaktor opracowania: Zbigniew Miksztal

 

 

0 ZAGADNIENIA OGÓLNE WPROWADZAJĄCE

 

0.0. Wprowadzenie

 

W dniu 1 stycznia 2016 r. podjęliśmy decyzję w sprawie rozpoczęcia realizacji Projektu - Mądrość Życiowa Człowieka (w skrócie MŻC lub P-MŻC). Projekt MŻC jest propozycją 10-tego sensu Podręcznika Mądrości Życiowej (PMŻ). Z tej przyczyny od 1 stycznia 2016 roku rozpoczęliśmy systematycznie dostosowywać dokumentację Bractwa Mądrości Życiowej (BMŻ) do potrzeb P-MŻC.

 

W lutym 2016 roku podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą "Rozwiązywanie trudnych problemów wspólnot człowieczych XXI wieku" (RTP). Podjecie tej decyzji oparliśmy na doświadczeniach, uzyskanych z działalności Klubu Dialogu AGORA (KDA) w Krakowskim Centrum Seniora (KCS). W ramach projektu RTP postanowiliśmy systematycznie tworzyć internetową Wszechnicę Wiedzy Życiowej (WWŻ), ramach Projektu "Wszechnica Wiedzy Życiowej". Projekt ten jest realizacją projektu o dawnej nazwie "Wszechnica Mądrości Życiowej". Z tego powodu postanowiliśmy odpowiednio skorygować Projekt Klasyfikacji Dokumentacji. (w skrócie PKD). Niniejsze opracowanie jest wynikiem tych decyzji.

 

W kwietniu 2016 roku postanowiliśmy te trudne problemy rozwiązywać przy pomocy Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego (ZDM). Zespołów młodych humanistów (studentów, magistrów, doktorantów: filozofii, psychologii, socjologii, filologii i informatyków społecznych), oraz studentów-seniorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). Powinni być to młodzi humaniści z duszą inżynierów, oraz seniorzy, inżynierowie projektanci z dusza humanisty.

 

 

0.1.Spis treści

 

0. Zagadnienia ogólne wprowadzające

0.0.Wprowadzenie

0.1.Spis treści niniejszego opracowania

0.2.Charakterystyka niniejszego opracowania

 

0.2.1.Przedmiot opracowania

0.2.2.Cel opracowania

0.2.3.Zadania opracowania

0.2.4. Potrzeba opracowania

 

1. Zasady klasyfikacji

2. Wykaz zbiorów głównych WZG (nadzbiorów)

3. eęści zbiorów głównych WCZ (zbiorów)

4. Wykaz wybranych pod części części zbiorów WWP (podzbiorów)

 

 

0.2.Charakterystyka niniejszego opracowana

 

0.2.1. Przedmiot opracowania

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt normatywu określającego:

 

1) Zasady klasyfikacji (podziału całości na części) dokumentacji Bractwa,

2) Propozycje klasyfikacji dokumentacji Bractwa, (oparte na tych zasadach),

3) Wstępny program działalności Bractwa, (oparty na tej klasyfikacji).

 

 

Niniejsze opracowanie jest projektem klasyfikacji dokumentacji Bractwa. Jest trzecią wersją roboczą (WR3) klasyfikacji, związaną z Projektem RTP, realizowanymi przez BMŻ, we współpracy z Krakowskim Centrum Seniora, Klubem Dialogu AGORA oraz wybranymi uczelniami Krakowa. Jest to wersja wstępna. Wersja ostateczna, zostanie opracowana po wieloletnim, praktycznym sprawdzeniu zawartych w projektach rozwiązań.

 

W tej wersji klasyfikacji, podział całości na części ograniczono do trzech stopni klasyfikacji. Są to następujące wykazy zbiorów:

 

1. Wykaz nadzbiorów- zbiorów głównych WZG.

2. Wykaz zbiorów - części zbiorów głównych WCZ.

3. Wykaz wybranych podzbiorów - podczęści części zbiorów głównych.

 

 

0.2.2. Cel opracowania

 

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentu obrazującego:

 

1) dziewięcioletni zarys programu działalności Bractwa,

2) całość dokumentacji jaką trzeba opracować dla tej działalności,

3) całość problematyki odpowiadającej temu programowi.

 

 

0.2.3. Zadania opracowania

 

Zadaniem niniejszego opracowania jest:

 

1) Przedstawienie przemyśleń dotyczących zasad podziału:

 

- całości problemów, stanowiących problematykę działalności Bractwa na poszczególne części,

- zadań jakie proponujemy wykonać, aby te problemy rozwiązać,

- dokumentów w jakich proponujemy przedstawić te problemy i te zadania.

 

2) Opracowanie nazw-tytułów tych dokumentów,

3) Opracowanie uporządkowanych zbiorów dokumentów obejmujących całość dokumentacji BMŻ.

 

 

0.2.4. Potrzeba opracowania klasyfikacji dokumentacji

 

Potrzeba opracowania klasyfikacji dokumentacji wynika z 8 zasadniczych powodów:

 

1) sensu istnienia Bractwa BMŻ.

2) przyjętego punktu wyjścia, stanowiącym naszą "filozofię idei".

3) wynikających z sensu i z punktu wyjścia celów i zadań Bractwa.

4) naszej wieloletniej - 25 -letniej tradycji.

5) naszych metod działania.

6) naszych rozważań wprowadzająco – uzasadniających to wszystko.

7) naszych 13 założeń metodologicznych stanowiących punkt wyjścia rozważań.

8) naszych 13 sensów opracowania Podręcznika Mądrości Życiowej.

 

Podstawowymi dokumentami, uzasadniającymi potrzebę opracowania klasyfikacji dokumentacji są:

 

1) Dokument pod tytułem: "Bractwo Mądrości Życiowej - Charakterystyka Bractwa"

2) Nasza strona internetowa (WWW.bractwomadroscizyciowej.pl )

3) Zarys projektu Podręcznika Mądrości Życiowej PMŻ.

 

Poszczególne części dokumentacji Bractwa BMŻ, oraz poszczególne wersje Podręcznika PMŻ publikujemy systematycznie na naszej stronie internetowej. Przewidujemy publikowanie rozwiązań dotyczących internetowej Wszechnicy Wiedzy Życiowej (WWŻ) w na oddzielnej stronie internetowej

<WWW.wszechnica.bmż.pl>.

 

 

1. ZASADY KLASYFIKACJI

 

Podział całej dokumentacji Bractwa (zbiorów dokumentów, części zbiorów, rozdziałów) przeprowadzamy w oparciu o zasady Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Każdy problem dzielimy hierarchicznie na 10 części-klas, następnie każdą część na 10 cząstek-podklas, a każdą cząstkę na dziesięć cząsteczek- podpodklas i t. d. i t. d..

 

Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń, wiemy, że hierarchiczna klasyfikacja dziesiętna ułatwia przemyślenia każdego problemu, ułatwia dzielenie problemu na podproblemy, dyscyplinuje obmyślanie problemów, uniemożliwia dzielenie i rozmycie problematyki na nieskoczenie wiele podproblemów.

 

Przyjęliśmy następujące szczegółowe zasady oznaczania klas kodami cyfrowymi:

 

1) Każdą klasę dzielimy na 10 podklas, a każdą podklasę oznaczamy kodami cyfrowymi od 0 do 9.

2) Podklasa 0 to opis problemów ogólnych, wprowadzający w całość problematyki danej klasy.

3) Podklasy od 1 do 8 to opis poszczególnych podproblemów, czyli części danego problemu.

4) Podklasa 9 są to załączniki zawierające w kolejności:

 

9.1. Słownik Mądrości Życiowej (SMŻ) - to wykaz definicji ustalających znaczenie słów użytych w opisie dokumentu. Przewidujemy w SMŻ podawać nazwę słowa w języku polskim i łacińskim.

9.2. Literatura - książki - to wykaz książek.

9.3. Literatura – czasopisma, to wykaz czasopism.

9.4. Literatura- artykuły, to wykaz artykułów.

 

Aby dokumentacja Bractwa była uporządkowaną, spójną całością, opracowaliśmy tą klasyfikację, według wyżej podanych zasad. Do tej klasyfikacji dostosowaliśmy: system oznaczania każdego zbioru dokumentu, oraz każdego dokumentu. Każdy zbiór dokumentów i każdy dokument w tym zbiorze posiada kod litrowo-cyfrowy, jednoznacznie określający jego nazwę i miejsce w systemie informatycznym Bractwa. Każda zbiór dokumentów i każdy dokument w tych zbiorach zostały oznaczone jedną cyfrą i kodem trzy literom określającym znaczenie tej cyfry.

 

Poniższy Wykaz Zbiorów Głównych (w skrócie WZG) zawiera dokumentację opracowaną:

 

1) Od początku istnienia Towarzystwa Krzewienia Przedsiębiorczości TKP (data rejestracji 29.01.1994.),

2) Od przyjęcia przez Towarzystwo nazwy Bractwa Krzewienia Przedsiębiorczości BKP(od 23.03.2001.),

3) Przyjęcia przez Bractwo BKP nazwy Bractwa Mądrości Życiowej BMŻ (14.03.2012), oraz

3) Od podjęciem decyzji o realizacji Projektu RTP (1.02.2016.)

 

Pozycje 1-2 WZG, obejmują dokumentację: Towarzystwa Krzewienia Przedsiębiorczości (TKP), Bractwa Krzewienia Przedsiębiorczości (BKP) i Bractwa Przedsiębiorczości Życiowej (BPŻ). W WZG nie wyszczególniliśmy oddzielnie dokumentacji BPŻ, ponieważ pod nazwą BPŻ działaliśmy tylko 7 miesięcy (od 24 lipca 2011 r. do 13.marca 2012 r.).

 

Działalność BMŻ jest kontynuacją działalności TKP, BKP i BPŻ i jest oparta na identycznej „filozofii idei”. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać przy opracowywaniu dokumentacji BMŻ przemyślenia zawarte dokumentacji TKP, BKP i BPŻ. W tym celu postanowiliśmy systematycznie porządkować dokumentację tych organizacji i włączać zawarte w niej dokumenty do dokumentacji BMŻ.

 

 

2. WYKAZ ZBIORÓW GŁÓWNYCH (WZG)

 

Całą dokumentację Bractwa Mądrości Życiowej podzieliliśmy na 10 następujących zbiorów głównych:

 

0.

Dokumentacja Problemów Ogólnych

BMŻ.0.DPO

1.

Dokumentacja Towarzystwa Krzewienia Przedsiębiorczości

BMŻ.1.TKP

2.

Dokumentacja Bractwa Krzewienia Przedsiębiorczości

BMŻ.2.BKP

3.

Projekt - Mądrość Wspólnot Człowieczych

BMŻ.3.MWC

4.

Projekt - Mądrość Życiowa Człowieka

BMŻ.4.MŻC

5.

Projekt - Mądrość Klubów Dialogu

BMŻ.5.MKD

6.

Projekt - Wszechnica Wiedzy Życiowej

BMŻ.6.WWŻ

7.

Projekt - System Informatyczny Bractwa

BMŻ.7.SIB

8.

Projekt - Normatywy Dokumentacji Bractwa

BMŻ.8.NDB

9.

Dokumentacja Problemów Związanych

BMŻ.9.DPZ

 

 

3. WYKAZ CZĘŚCI ZBIORÓW GŁÓWNYCH WCZ (ZBIORÓW)

 

Każdy wyżej wyszczególniony zbiór główny (nadzbiór) podzieliliśmy na 10-sięć części, na 10 niżej wyszczególnionych zbiorów:

 

0. Dokumentacja Problemów Ogólnych DPO

 

0.0.

Problemy Ogólne Wprowadzające

POW

0.1.

Działalność Informacyjno-Promocyjna

DIP

0.2.

Działalność Edukacyjna

DED

0.3.

Działalność Wydawnicza

DWD

0.4.

Projekt - Działalność Doradcza

DDR

0.5.

Współpraca ze Szkołami

WSK

0.6.

Współpraca z Gminami

WGM

0.7.

Współpraca z Firmami

WFR

0.8.

Współpraca z Org. Obywatelskimi

WOO

0.9.

Problemy Inne Związane

PIZ

 

Dla zbiorów dokumentów opracowanych w poprzednich latach (oznaczonych symbolami TKP, BKP i BPŻ) zastosowaliśmy klasyfikację przyjętą dla Wszechnicy Wiedzy Życiowej (WWŻ). Zawarte w tych starych zbiorach informacje chcemy uporządkować i wykorzystać dla opracowania Wszechnicy Wiedzy Życiowej WWŻ.

 

1. Dokumentacja Towarzystwa Krzewienia Przedsiębiorczości TKP

 

 

1.0.

Problemy Ogólne Wprowadzające

POW

1.1.

Wiedza o Wszechświecie

WWŚ

1.2.

Wiedza o Świecie

WŚC

1.3.

Wiedza o Wspólnotach

WWN

1.4.

Wiedza o Człowieku

WCW

1.5.

Wiedza o Usługach dla Człowieka

WUC

1.6.

Wiedza o Przetwarzaniu Materii

WPM

1.7.

Wiedza o Przetwarzaniu Energii

WPE

1.8.

Wiedza o Przetwarzaniu Informacji

WPI

1.9.

Problemy Inne Związane

PIZ

 

2. Dokumentacja Bractwa Krzewienia Przedsiębiorczości BKP

 

 

2.0.

Problemy Ogólne Wprowadzające

POW

2.1.

Wiedza o Wszechświecie

WWŚ

2.2.

Wiedza o Świecie

WŚC

2.3.

Wiedza o Wspólnotach

WWN

2.4.

Wiedza o Człowieku

WCW

2.5.

Wiedza o Usługach dla Człowieka

WUC

2.6.

Wiedza o Przetwarzaniu Materii

WPM

2.7.

Wiedza o Przetwarzaniu Energii

WPE

2.8.

Wiedza o Przetwarzaniu Informacji

WPI

2.9.

Problemy Inne Związane

PIZ

 

W przedstawionej poniżej klasyfikacji projektów - zbiorów:

 

3.Projekt - Mądrość Wspólnot Człowieczych

4.Projekt - Mądrość Życiowa Człowieka

5.Projekt - Mądrość Klubów Dialogu

 

zaproponowaliśmy klasyfikację opartą wizji rozwoju tych wspólnot. Ostatnie wybory parlamentarne, wskazują na konieczność opracowania takiej wizji. Oczywiście zaproponowane nazwy rozdziałów tych projektów wymagają bliższego objaśnienia i będą w przyszłości aktualizowane i korygowane, na podstawie zebranych doświadczeń.

 

3. Projekt - Mądrość Wspólnot Człowieczych MWC

 

3.0.

Problemy Ogólne Wprowadzające

POW

3.1.

Podręcznik Wiedzy Życiowej

PWŻ

3.2.

Podręcznik Przedsiębiorczości Życiowej

PPŻ

3.3.

Podręcznik Mądrości Życiowej

PMŻ

3.4.

Rozwój Edukacji Wspólnoty

REW

3.5.

Rozwój Mienia Wspólnoty

RMW

3.6.

Rozwój Przetwarzania Materii

RPM

3.7.

Rozwój Przetwarzania Energii

RPE

3.8.

Rozwój Przetwarzania Informacji

RPI

3.9.

Problemy Inne Związane

PIZ

 

4. Projekt - Mądrość Życiowa Człowieka MŻC

 

 

4.0.

Problemy Ogólne Wprowadzające

POW

4.1.

Podręcznik Wiedzy Życiowej

PWŻ

4.2.

Podręcznik Przedsiębiorczości Życiowej

PPŻ

4.3.

Podręcznik Mądrości Życiowej

PMŻ

4.4.

Rozwój Edukacji Wspólnoty

REW

4.5.

Rozwój Mienia Wspólnoty

RMW

4.6.

Rozwój Przetwarzania Materii

RPM

4.7.

Rozwój Przetwarzania Energii

RPE

4.8.

Rozwój Przetwarzania Informacji

RPI

4.9.

Problemy Inne Związane

PIZ

 

5. Projekt - Mądrość Klubów Dialogu MKD

 

 

5.0.

Problemy Ogólne Wprowadzające

POW

5.1.

Podręcznik Wiedzy Życiowej

PWŻ

5.2.

Podręcznik Przedsiębiorczości Życiowej

PPŻ

5.3.

Podręcznik Mądrości Życiowej

PMŻ

5.4.

Rozwój Edukacji Wspólnoty

REW

5.5.

Rozwój Mienia Wspólnoty

RMW

5.6.

Rozwój Przetwarzania Materii

RPM

5.7.

Rozwój Przetwarzania Energii

RPE

5.8.

Rozwój Przetwarzania Informacji

RPI

5.9.

Problemy Inne Związane

PIZ

 

 

6. Projekt - Wszechnica Wiedzy Życiowej WWŻ

 

 

6.0.

Problemy Ogólne Wprowadzające

POW

6.1.

Działalność Informacyjno-Promocyjna

DIP

6.2.

Działalność Edukacyjna

DED

6.3.

Działalność Wydawnicza

DWD

6.4.

Projekt - Działalność Doradcza

DDR

6.5.

Współpraca ze Szkołami

WSK

6.6.

Współpraca z Gminami

WGM

6.7.

Współpraca z Firmami

WFR

6.8.

Współpraca z Org. Obywatelskimi

WOO

6.9.

Problemy Inne Związane

PIZ

 

7. Projekt - System Informatyczny Bractwa SIB

 

Klasyfikacja Projektu System Informatyczny Bractwa (SIB) będzie opracowana z udziałem informatyków, po zebraniu doświadczeń z realizowanych obecnie projektów. Klasyfikacja SIB oparta będzie na niniejszym projekcie wykazu zbiorów dokumentów.

 

8. Projekt - Normatywy Dokumentacji Bractwa NDB

 

 

8.0.

Problemy Ogólne Wprowadzające

POW

8.1.

Podręcznik Wiedzy Życiowej

PSM

8.2.

Podręcznik Przedsiębiorczości Życiowej

POD

8.3.

Podręcznik Mądrości Życiowej

PCD

8.4.

Rozwój Edukacji Wspólnoty

PZD

8.5.

Rozwój Mienia Wspólnoty

PND

8.6.

Rozwój Przetwarzania Materii

PWD

8.7.

Rozwój Przetwarzania Energii

PKD

8.8.

Rozwój Przetwarzania Informacji

PND

8.9.

Problemy Inne Związane

PIZ

 

9. Dokumentacja Problemów Innych DPI

 

9.0.

Problemy Ogólne Wprowadzające

POW

9.1.

Słownik Mądrości Życiowej

SMŻ

9.2.

Literatura – Książki

LKS

9.3.

Literatura – Czasopisma

LCP

9.4.

Literatura – Artykuły

LAT

9.5.

Przemyślenia – Ważne - Zebrane

PWZ

9.6.

Wybrane Dane – Świat

WDŚ

9.7.

Wybrane Dane – Europa

WDE

9.8.

Wybrane Dane – Polska

WDP

9.9.

Problemy Inne Związane

PIZ

 

 

4. WYKAZ WYBRANYCH PODZBIORÓW

 

 

W poniższym wykazie przedstawione klasyfikacje wybranych podzbiorów, podczęści części zbiorów głównych.

 

 

4.3. Podręcznik Mądrości Życiowej

 

0.

Problemy Ogólne Wprowadzające

POW

1.

Mądrość dążeń człowieka

MDC

2.

Mądrość poglądów o świecie

MŚP

3.

Mądrość poglądów o człowieku

MPC

4.

Mądrość wiary człowieka

MWC

5.

Wiedza o wszechświecie

WWŚ

6.

Wiedza o świecie

WŚC

7.

Wiedza o wspólnotach człowieczych

WWC

8.

Wiedza o człowieku

WWC

9.

Problemy Inne Związane

PIZ

 

 


BMŻ.871R3.NDB.PKD.WZD.Wykaz dok.WR3.S06.16-11-22.