Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

2. Mądrość poglądów o Wszechbycie

0.    WPROWADZENIE

1)     Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis wyników przemyśleń na temat mądrości poglądów o wszechbycie. Opis jest uporządkowanym zbiorem stwierdzeń i pojęć o całej rzeczywistości, o wszelkim bycie, czyli ściślej i krócej o wszechbycie. 

Opracowanie jest opisem 2-go rozdziału Podręcznika Mądrości Życiowej. Jest zbiorem 39 stwierdzeń, zawierających najbardziej ogólne stwierdzenia i pojęcia. Jest zbiorem charakteryzującym całą rzeczywistość. 

Opracowanie jest syntetyczną kompilacją „ziarenek prawdy i mądrości” wybranych z zebranej literatury wyszczególnionej w załącznikach 9.2.-9.4. Literatury, która była i jest inspiracją, podstawą i uzasadnieniem proponowanych w rozdziale poglądów. 

2)     Cel opracowania 

Celem opracowania jest próba stworzenia odpowiednio ogólnych stwierdzeń i pojęć, umożliwiających zredagowanie opisu całej rzeczywistości na kilku stronach. Celem tej próby jest stworzenie narzędzia do opanowania obecnego bezmiaru informacji, ogromu chaosu informacyjnego i tego zawrotnego tempa wzrostu tego bezmiaru i ogromu. Opracowanie ma być narzędziem dla zrozumienia całej rzeczywistości przez każdego, kto chce kierować swoim życiem, rozwiązywać swoje problemy życiowe, podejmować mądre decyzje życiowe i je realizować. 

3)     Zadanie opracowania 

Zadaniem opracowania było wybranie z zebranej literatury „ziarenek prawdy i mądrości” czyli najważniejszych stwierdzeń i pojęć o całej rzeczywistości i  stworzenie z nich uporządkowanej i spójnej całości. Całości zgodnej z naszą „filozofią idei” i realizującą nasze cele zadania przedstawione na naszej stronie internetowej <bractwomadroscizyciowe.pl>.

4)     Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest literatura wyszczególniona w załącznikach 9.2.-94. do niniejszego pracowania. Wyjściową pozycją literatury jest książka Józefa Lipca „Ontologia świata realnego” a w szczególności jej ostatni rozdział pod tytułem „Zamiast zakończenia”. 

Nasz opis wszechbytu różni się od opisu Józefa Lipca następująco:

1)     Obejmuje całą rzeczywistość, wszelki byt, czyli wszechbyt.

2)     Nie ogranicza się do świata realnego, obejmuje również świat nazwany „nierealnym”,

3)     Ten świat „nierealny” jest częścią wszechbytu, jest oczywiście światem realnym.

4)     Obejmuje on zbiory ogólnych stwierdzeń i pojęć, stanowiących twory wyobraźni człowieka.

5)     Dla tych stwierdzeń dobraliśmy pojęcia różniące się od pojęć użytych przez Józefa Lipca

6)     Dla każdego pojęcia, podaliśmy definicje, jednoznacznie określające ich znaczenie (Zał.9.1.). 

7)     Wyjaśnienia dla czytelników opisu 

5)     Wyjaśnienia dla czytelników opisu

Podstawą opracowania jest literatura wyszczególniona w załącznikach 9.2.-94. do niniejszego

Opis niniejszego opracowania jest beletrystyką, jest opisem lapidarnym, trudnym w odbiorze. Jest propozycją zbioru informacji do krytycznego przemyślenia, dla zainteresowanych całokształtem wiedzy o rzeczywistości. Ta lapidarność opisu jest wynikiem przyjętych założeń, obowiązujących dla całego Podręcznika Mądrości Życiowej oraz wynika z celu niniejszego opracowania. W szczególności przyjęliśmy, że język opisu będzie maksymalnie zwięzły i treściwy (lapidarny). Z opisu wykluczyliśmy: wszelkie rozważania spekulatywne, pojęcia rozmyte, o niejednoznacznym znaczeniu oraz słowa ozdobniki. Przy redagowaniu opisu, kierowaliśmy się postulatem Leibniza, z przed 300 lat, w sprawie stworzenia filozofii wieczystej (zawartym w jego liście do Remonda z 28.8.1714). Ten postulat postanowiliśmy zastosować do naszego Podręcznika Mądrości Życiowej.

1.     PODSTAWOWE  STWIERDZENIA I POJĘCIA 

1.     Wszechbyt  (czyli cała rzeczywistość, czyli wszelki byt) to wszystko co kiedykolwiek istniało, istnieje i będzie istnieć. Wszechbyt  (ściślej) to niczym nieograniczona nieskończenie wielka całość. Jest to całość będąca zbiorem nieskończenie wielkiej ilości różnych i różnorodnych cząstek (zwanych bytami). Istotnymi cechami tego zbioru są: istnienie, całościowość, nieskończoność: wielkości, złożoności, zmienności, nieograniczoność w czasie i w przestrzeni oraz ciągłe dążenie do równowagi.

2.     Byt  to wyodrębniona z wszechbytu (z rzeczywistości) całość. Jest to całość będąca zbiorem skończonej ilości różnych i różnorodnych cząstek (zwanych pod bytami). Istotnymi cechami bytu są: istnienie, całościowość, skończoność: wielkości, złożoności, zmienności, ograniczoność w czasie i w przestrzeni oraz dążenie do równowagi. Po wyodrębnieniu bytu ze wszechbytu, wszechbyt staje się dla bytu środowiskiem, otoczeniem, nad bytem.

Bytemjest przykładowo: człowiek, ludzkość, zwierzę, zwierzyna, roślina, roślinność, powietrze, woda, ziemia, świat, Europa, Polska, Kraków, Wawel, atom, elektron, energia, słowo, informacja, trzęsienie ziemi, krasnoludki, duch, anioły, idee, Zeus, Apollo, Atena. 

3.     Każdy byt  jest częścią bytu wyższego rzędu (nadbytu) i jest bytem wyższego rzędu (nadbytem) dla bytów niższego rzędu (pod bytów). 

4.     Każdybyt  stanowi wynik przemian zachodzących w bycie go poprzedzającym i stanowi podstawę istnienia następnych bytów, kosztem swojej tożsamości lub nawet kosztem swojego istnienia.

5.     W zbiorze bytów  wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje bytów: twory  (rzeczy)oraz zdarzenia. Są one wynikiem wzajemnego oddziaływania tworów i zdarzeń. 

6.     Twór  to całość wyodrębniona ze zbioru bytów, którego istotną cechą, (wyróżniającą go od bytu) jest jego budowa z tworzywa – materii oraz określone miejsce w przestrzeni. Twór jest wynikiem oddziaływań zachodzących w jego otoczeniu zdarzeń. Zajmując się tworem interesuje nas przede wszystkim jego budowa oraz jego miejsce w przestrzeni.

7.     Zdarzenie  to całość wyodrębniona ze zbioru bytów, którego istotną cechą (wyróżniającą go od bytu i tworu) są zachodzące w otoczeniu zdarzenia przemiany oraz ich miejsce w czasie. Zdarzenie jest wynikiem wzajemnego oddziaływania w jego otoczeniu tworów. Zajmując się zdarzeniem nie interesujemy się tworzywem-materią i budową tworu tylko zmianami i stanami tworu oraz miejscem ich w czasie (zdarzeniami zajmuje się cybernetyka). 

8.     Bez oddziaływań tworów nie było by zdarzeń, bez zdarzeń  (oddziaływań) nie było by tworów

9.     Zdarzenie to albo zmienianie się tworu albo nie zmienianie się, to albo zmiana albo stan tworu.

10.  Zmiana to zdarzenie (kinetyczne), którego stan końcowy jest różny od stanu początkowego.

11.  Stan  to zdarzenie (statyczne), którego stan końcowy jest taki sam jak stan początkowy.

12.  W zbiorze bytów (tworów i zdarzeń)wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje: byty  naturalne  oraz byty sztuczne.

13.  Byt naturalny  to byt (twór lub zdarzenie), którego istnienie jest wynikiem wzajemnego oddziaływania tworów przyrody (natury). Jego istnienie jest nie zależne od człowieka. Przykładami bytów naturalnych są: lądy, góry, wulkany, trzęsienia ziemi, morza, rzeki, powodzie, roślinność, zwierzyna, ludzkość.

14.  Byt sztuczny  to byt (twór lub zdarzenie), którego istnienie jest wynikiem wzajemnego oddziaływania człowieka i przyrody. Jego zaistnienie jest zależne od człowieka. Przykładami bytów sztucznych są: odzież, domy, miasta, samochody, autostrady, elektrownie, sieci energetyczne, komputery, przemówienia polityków, kazania kapłanów, mity, legendy, bajki, powieści fantastyczne, zaświaty, Hades, piekło, bogowie Zeus, Atena, świątynie, obrzędy, posągi bogów, obrzędy, procesje, słowa twory wyobraźni człowieka, czas, przestrzeń, materia, energia, informacja.

15.  Najważniejszymi bytami naturalnymi są:

§ Powstanie i istnienie planety Ziemia, jako cząstki wszechświata.

§  Powstanie i istnienie na Ziemi tworów żywych, jaka przyjaznego środowiska dla człowieka.

§  Powstanie i istnienie człowieka, jako najbardziej rozwiniętego tworu żywego. 

16.  Planeta – ziemia  to cząstka Wszechświata, to wynik wzajemnego oddziaływania różnych jego cząstek - tworów martwych (galaktyk, gwiazd, planet, księżyców, meteorów). Najważniejszym dla nas tworem Wszechświata jest nasza gwiazda Słońce. Istnienie tej gwiazdy, jej oddziaływanie na Ziemię, oraz położenie Ziemi względem Słońca zapewniło powstanie na Ziemi tworów żywych. 

17.  Twory żywe rośliny, zwierzęta, ludzie, to wynik oddziaływania Słońca na Ziemię oraz wzajemnego oddziaływania tworów  martwych i żywych.Te oddziaływania umożliwiły powstanie na Ziemi życia. Życia jako względnie uporządkowanego ciągu zdarzeń zachodzących w zbiorach tworów żywych i przekazywanych z pokolenie na pokolenie. Ten ciąg zdarzeń sterowany jest zbiorem informacji zapisanym w zarodku każdego tworu żywego. A zarodek to po prostu przepis na życie, rozwijany przez całe życie, od poczęcia aż do śmierci i przekazywany z pokolenia na pokolenie. Zycie to również nieprzerwana przemiana materii, energii i informacji zachodząca w organizmach tworów żywych, w tym również w organizmie człowieka. 

18.  Człowiek to żywy twór, wyróżniający się ze zbioru zwierząt, a w szczególności z rodziny małp człowiekowatych - naczelnych. Zasadniczą anatomiczną różnicą, dzielącą człowieka od reszty naczelnych są budowa narządu ruchu i wielkość mózgu. Te dwie różnice miały i mają decydujący wpływ na rozwój człowieka i jego warunków życia. Umożliwiały one człowiekowi coraz lepsze wytwarzanie narzędzi i zapewniły ogromną zdolność twórczego myślenia i działania. Umożliwiły coraz lepsze zaspakajanie jego naturalnych potrzeb i stwarzały coraz to nowe potrzeby. 

19.  Powstanie wszystkich bez wyjątku osobliwości ludzkiego ciała i psychiki  wytworzyły się u przodków człowieka stopniowo. Jest to wynik działania mechanizmów ewolucyjnych, tych samych które sterowały ewolucją innych gatunków biologicznych. 

20.  Najważniejszymi bytami sztucznymi (tworami i zdarzeniami) są:  

§  Wytwarzanie, używanie i rozwijanie tworów potrzebnych dla życia człowieka (żywności, odzieży, domów).

§  Wytwarzanie, używanie i rozwijanie tworów (urządzeń i sieci) potrzebnych do przemieszczania tworów potrzebnych do życia człowieka (dróg, autostrad, kolei, samochodów, samolotów).

§  Wytwarzanie, używanie i rozwijanie tworów (urządzeń i sieci) do przetwarzania i przesyłania informacji (poczta, telefony, radio, telewizja, komputery, internet). 

21.  Aby powstał  dowolny sztucznybyt  musi powstać w mózgu człowieka wyobrażenie  tego bytu Następnie to wyobrażenie musi zostać przekształcone w materialny model bytu sztucznego. Takim materialnym modelem mogą być oczywiście nawet ulotne słowa. Ponieważ słowa są ulotnym nośnikiem informacji musimy je zapisywać na trwałych materialnych nośnikach (na przykład na dyskietkach, dyskach komputerów). Takie wyobrażenia nie muszą być wynikiem wielo godzinnych przemyśleń. Może to być błysk wyobraźni (nagłe olśnienie), jak wyobrażenie wycieraczki do szyb samochodu po zobaczeniu metronu.

22.  Model sztucznego bytu jest to zbiór informacji umożliwiających odtworzenie (wykonanie) bytu sztucznego, zgodnego z wyobrażeniem człowieka, twórcy wyobrażenia. Informacje te musza być zapisane na materialnym nośniku informacji.  Przykładami takiego modelu są: przepis na upieczenia chleba, projekt domu, samolotu, przepis na pisanie listów, przemówień, polecenie kierownika. Bez modelu materialnego nie może zaistnieć żaden byt sztuczny. Oczywiście słowa są również materialnymi, choć ulotnymi nośnikami informacji. 

23.  Szczególnie pożyteczne są modele  bytów sztucznych  (tworów lub zdarzeń) w postaci opisów charakteryzujących te byty. Opisy powinny składać się ze zdań, zbudowanych ze słów-pojęć, stanowiących nazwy tych bytów. Znaczenia tych słów-pojęć powinny być jednoznacznie określone (zdefiniowane). Celowym jest przypisywanie tym słowom-pojęciom jednostek miar. 

24.  Niniejsze rozdział Podręcznika Mądrości Życiowej opracowaliśmy zgodnie założeniami podany w punkcie 23.. Rozdział uzupełniliśmy słownikiem-wykazem najważniejszych słów-pojęć, charakteryzujących rzeczywistość, czyli wszechbyt. 

25.  Aby otrzymać pełny obraz całej rzeczywistości czyli wszechbytu, w zbiorze bytów sztucznych, musimy wyróżniać: 

§   byty samoistne , to byty, które możemy powołać do życia (stworzyć) w postaci realnych bytów (tworów lub zdarzeń) realnie istniejących w rzeczywistości. Taki byt istnieje niezależnie od jego twórcy i jego modelu. Przykładami bytów sztucznych samoistnych (realnych) są: chleb, samochód, autostrada, książka, przemówienie, przedstawienie teatralne,  oraz

§   byty niesamoistne , to byty, których nie możemy powołać do życia (stworzyć) w postaci realnych bytów (tworów lub zdarzeń) realnie istniejących w rzeczywistości. Dla takich bytów możemy tworzyć tylko ich modele, obrazujące różne twory wyobraźni człowieka. Ponieważ taki model bytu sztucznego niesamoistnego jest bytem sztucznym samoistnym, taki model istnieje niezależnie od jego twórcy i jego pierwotnego pierwszego modelu. Przykładami modelami bytów sztucznych niesamoistnych są słowa: bóg Zeus, anioły, czas, przestrzeń, materia, energia, informacja, punkt, prosta wszechbyt, byt, dobro, zło, prawda, mądrość, miłość nienawiść i posągi różnych bogów Zeusa, Ateny Wenus, obrazy różnych aniołów. 

26.  Każdy model bytu zarówno model bytu naturalnego, bytu sztucznego samoistnego jak i bytu sztucznego niesamoistnego jest bytem sztucznym samoistnym.  Takim samym jak model opisany w punktach 22-gim i 23-cim. Z tej przyczyny większość ludzi nie rozróżnia bytów sztucznych samoistnych istniejących realnie w rzeczywistości (domów, samochodów), od bytów sztucznych niesamoistnych, nie istniejących realnie w rzeczywistości. Byty sztuczne niesamoistne istnieją tylko w postaci materialnych modeli (w postaci słów: Zeus, Atena, honor, punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń czas, posagów lub obrazów). Większości ludzi, modele bytów sztucznych niesamoistnych (słowa, posągi, obrazy) uważa za tożsame z bytami sztucznymi  niesamoistnymi, jakby te byty istniały realnie w rzeczywistości (jakby posąg Zeusa był Zeusem, a obraz przedstawiający anioła był aniołem). 

27.  Przykłady bytów sztucznych niesamoistnych.

Pierwszy przykład to punkt. Punkt jest wyobrażeniem tworu nieskończenie małego, nie mającego żadnego wymiaru (ani długości, ani grubości). Punkt jest wyobrażeniem nieskończenie małej cząstki przestrzeni.. Taki byt nie istnieje w rzeczywistości i nie może zaistnieć. Może zaistnieć tylko w postaci naocznego modelu  punktu, w postaci malutkiej kropki na papierze. Ale to jest tylko model punktu a nie punkt. 

Drugi przykład to pojecie słowa prosta. Słowo prosta jest wyobrażeniem tworu będącego nieskończonego długiego prostego zbioru punktów, mającego tylko jeden wymiar długość. W rzeczywistości byt o nazwie prosta nie istnieje i nie może istnieć. Ale można stworzyć model prostej w postaci bardzo cienkiej i bardzo długiej linii narysowanej na papierze. Ale to jest tylko model prostej a nie prosta.

Przykład trzeci to pojecie słów: czas i przestrzeń. Te dwa słowa wymyślili na początku istnienia ludzkości - kupcy (nie używając zresztą takich słów). Musieli przecież dostarczyć towar na określone miejsce w przestrzeni i w umówionym z klientem terminie - czasie.

28.  Byty sztuczne samoistne  (twory i zdarzenia) w założeniu są narzędziami, umożliwiającymi doskonalenie życia człowieka.  Dzięki takim bytom istnieje możliwość coraz lepszego zaspakajanie potrzeb człowieka. Przykładowo są to: chleb, restauracja, dom, kolei, autostrada, samochód, samolot, książki przekazujące wiedzę o rzeczywistości.

Niestety w rzeczywistości byty samoistne są również narzędziami, umożliwiającymi hamowanie rozwoju i niszczenia życia człowieka . Przykładowo są to: karabiny, armaty, czołgi, dynamit, bomby, bombowce, bomby atomowe, wodorowe, książki przekazujące kłamstwa, propaganda, klątwy, kary, stosy, wojny, wyprawy krzyżowe, inkwizycja. 

29.  Byty sztuczne niesamoistne czyli modele tych bytów, są narzędziami umożliwiającymi:

1)     informowanie innych o swoich wyobrażeniach. (przykłady zdań: „Wczoraj miałem wspaniały sen”, „Wczoraj wyobraziłem sobie jak będzie wyglądał mój nowy dom”).

2)     doskonalenie myślenia, działania, wiedzy, jej zrozumienia oraz rozwój opisów tych działań. Opisów składających z jednoznacznych zdań, słów i pojęć ogólnych. Dzięki tym ogólnym pojęciom opis rzeczywistości jest jednoznaczny, rzeczywistość staje się zrozumiała, pojęcia stają się pojęciami sprawdzalnymi i mogą być rzetelnie sprawdzane. (przykłady zdań: „Wszechbyt to wszystko co istniało, istnieje lub będzie istnieć”, „Byt to wyodrębniona z wszechbytu cząstka –pewna całość”, przykłady pojęć to: czas, przestrzeń, materia, energia, informacja). 

3)     tworzenie idei (religii, kultów, filozofii, ideologii), dla doskonalenia życia człowieka wspólnoty i tworzenia modeli bytów sztucznych niesamoistnych oraz obrzędów (posągów Zeusa, obrazów aniołów, procesji na część Bachusa). Wiele idei dąży szkodzenia lub niszczenia życia ludzi nie należących do danej wspólnoty, innowierców, ludzi inaczej myślących. (przykłady zdań: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”, „To wszystko dzieło szatana”, przykłady słów-pojęć: dobro, zło, miłość, nienawiść, anioły, diabły, bogini miłości Wenus).

30.  Modele bytów sztucznych niesamoistnych a filozofia.  Modele bytów sztucznych niesamoistnych to przede wszystkim zdania-stwierdzenia złożone ze słów-pojęć ogólnych, tworzonych przez uzdolnionych twórców. Tworzyli oni pojęcia potrzebne do przekazania swoich przemyśleń. Każde słowo-pojecie wymyślił jakiś człowiek dla porozumiewania się z innymi lub dla usprawnienia swojego myślenia. Żadne słowo nie spadło z nieba. 

Kant nazwał takie ogólne pojęcia (byt, dobro, prawda, piękno) transcendentaliami („Wprowadzenie do filozofii” Anzenbachera str.76), a Anzenbacher uznał to za przewrót kopernikański („Wprowadzenie do filozofii” str. 121). Według Anzenbachera, refleksja transcendentalna umożliwiła pogodzenie empiryzmu z racjonalizmem (zmysłowości i wrażeń z rozumem i ideami wrodzonymi). Ideały wrodzone otrzymuje człowieka od Boga („Wprowadzenie do filozofii” str.143-145). Według Bocheńskiego transcendentalia są zabobonem („Sto zabobonów” Bocheńskiego str,.

31.  Zaistnienie dowolnego zdarzenia wymagało oddziaływania jednego tworu na drugi, czyli wymaga zaistnienia przyczyny - czynnika wywołującego to oddziaływanie. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje oddziaływań:

- oddziaływania energetyczne to na ogół oddziaływania tworów naturalnych martwych,

- oddziaływania informatyczne to na ogół oddziaływania tworów naturalnych żywych. 

Dowolne zdarzenie może zaistnieć tylko pod wpływem albo energii albo informacji . Oczywiście zaistnienie informacji wymaga też pewnej ilości energii na ogół względnie małej ilości energii. 

32.  Oddziaływanie energetyczne - energia  to pojęcie, twór wyobraźni człowieka (czynnik – zdolność –mierzalna przyczyna) umożliwiający wymierne określenie wzajemnego oddziaływania jednego tworu na drugi. Energia to twór, wymagający dla swojego istnienia materialnego nośnika.

33.  Oddziaływanie informacyjne - informacja  to pojęcie, twór wyobraźni człowieka (czynnik – zdolność – mierzalna przyczyna) umożliwiający wymierne określenie wzajemnego oddziaływania tworów przy użyciu względnie małej ilości energii. Informacja to byt umożliwiający zmianę lub utrzymanie stanu tworu. Informacja to twór wymagający dla swojego istnienia materialnego nośnika.

34.  W zbiorze energia wyróżniamy energię przyrody – naturalną oraz energie sztuczną będącą wynikiem działalności człowieka. Energia naturalna  to energie słońca, ziemi, wody, powietrza, paliw naturalnych (stałych, ciekłych i gazowych). Energia sztuczna  to energia atomowa,  cieplna, mechaniczna i energia elektryczna. 

35.  Energia naturalna w przyrodzie w postaci naturalnych nośników jest przetwarzana z jednego rodzaju nośnika na inny nośnik lub na oddziaływanie na naturalne twory przyrody. Przykładowo energia wody morskiej niszczy wydmy i przybrzeżne skały. Energia atomowa słońca zmienia się w energie cieplną promieni, które otrzymuje ziemia. Energia ta umożliwia utrzymanie życia na ziemi.     

36.  Energia sztuczna  to energia atomowa, energia chemiczna paliw naturalnych przetwarzana przez człowieka kolejno na energię mechaniczną, cieplną i elektryczną, potrzebną człowiekowi dla doskonalenia jego życia.

37.  W zbiorze informacja  wyróżniamy informację przyrody – naturalną  oraz informację sztuczną uzyskiwaną dzięki działaniom człowieka.

38.  Informacja naturalna  to informacja, którą wytwarzają twory naturalne a odbierają ją przez swoje zmysły twory żywe (rośliny, zwierzęta, ludzie). Następnie twory żywe przetwarzają te informacje przez swoje narządy (mózgi) na informacje potrzebne do ich życia.

39.  Informacja sztuczna  to informacja którą odbierają ze środowiska (naturalnego i sztucznego) twory sztuczne (anteny radiowe, telewizyjne, mikrofony, radary). Następnie inne twory sztuczne (odbiorniki radiowe, telewizyjne) przetwarzają informacje odbierane na informacje potrzebne człowiekowi (słowa, dźwięki, obrazy).