Bractwo Mądrości Życiowej

Dokumentacja BMŻ

Developed in conjunction with Joomla extensions.

3. Mądrość poglądów o człowieku

Podręcznik Mądrości Życiowej Trzeci rozdział Podręcznika                                                   

 1. 0.ZAGADNIENIA OGÓLNE WPROWADZAJĄCE
  1. 0.0.WPROWADZENIE
  2. 0.1.CHARAKTRYSTYKA OPRACOWANIA
   1. 0.1.0.Spis treści
   2. 0.Zagadnienia ogólne wprowadzające
    1. 0.Wprowadzenie
    2. 1.Charakterystyka opracowania
    3. 1.0.Spis treści
    4. 1.1.Przedmiot opracowania
    5. 1.2.Cele opracowania
    6. 1.3.Zadania opracowania
    7. 1.4.Słownictwo opracowania
    8. 1.5.Podstawa opracowania
    9. 1.6.Punkt wyjścia opracowania
     1. Powstanie i rozwój człowieka
     2. Różnice pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem
     3. Powstanie i rozwój wspólnot człowieczych
     4. Powstanie i rozwój mowy
     5. Powstanie i rozwój wiedzy
     6. Powstanie i rozwój światopoglądu człowieka
     7. Powstanie i rozwój elit
     8. Powstanie i rozwój ludu
     9. 0.1.1. Przedmiot opracowania
     10. 0.1.2.Cele opracowania
     11. 0.1.3.Zadanie opracowania
     12. 0.1.4.Słownictwo opracowania
     13. 0.1.5.Podstawa opracowania
     14. 0.1.6.Punkt wyjścia opracowania
      1. Naszą „filozofię idei”, nasze cele i zadania przedstawione w opracowaniu „O nas” zawartym na naszej stronie internetowej <bractwomadroscizyciowej.pl>.
      2. Nasze idee przedstawione w 1-szym rozdziale Podręcznika Mądrości Życiowej pod tytułem „Mądrość dążeń człowieka”. W rozdziale tym przedstawiliśmy propozycje idei, do których „przymusza” nas mądrość życiowa oraz idee, które mądrość życiowa wyklucza.
      3. Informacje zawarte pod hasłem „Człowiek, Homo sapiens”, w „Nowej encyklopedii powszechnej PWN” (6-cio tomowe wydanie z lat 1995-1996), w „Multimedialnej encyklopedii powszechnej PWN” (edycja z 2010) oraz w Encyklopedii Popularnej PWN (wydanie 37 z 2013).
      4. W szczególności przemyślenia J.M. Bocheńskiego zawarte w eseju „O sensie życia” stanowiący pierwszy esej w zbiorze „Sens życia i inne eseje” Wydawnictwo Philed Kraków 1993

Mądrość poglądów o człowieku to propozycja przemyśleń o sensie życia człowieka, o dobru i złu życia człowieka, o sensie dążenia tworzenia raju na tej Ziemi. Przemyślenia oparte są: na mądrości dążeń człowieka, dążeniu człowieka do doskonałości i uznaniu za najważniejsze dobro życie człowieka. Sensem tych przemyśleń jest propozycja sensu życia człowieka i celu życia, jakim powinna być radość istnienia.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis wyników przemyśleń na temat mądrości poglądów o człowieku. Opis jest uporządkowanym zbiorem najogólniejszych i najważniejszych stwierdzeń i pojęć odnoszących się do wiedzy o człowieku. Przedstawione wyniki przemyśleń są propozycją, umożliwiającą każdemu dokonanie takich zmian w swoim życiu, które „przymuszałyby” go do dążenia do doskonałości i zapewniałyby radość istnienia.

Opracowanie jest 3-cim rozdziałem Podręcznika Mądrości Życiowej. Podręcznika będącym propozycją światopoglądu rozumnego człowieka XXI wieku. Propozycją przyjęcia za naczelną ideę człowieka - dążenie do doskonałości. Propozycją przedstawioną w rozdziale 1-szym Podręcznika.

Opracowanie jest syntetyczną kompilacją „ziarenek prawd i mądrości” zawierających wiedzę o człowieku, wybranych z zebranej literatury, wyszczególnionej w załącznikach 9.2.-9.4. Literatury, która była i jest inspiracją, podstawą i uzasadnieniem wyników przemyśleń przedstawionych w niniejszym opracowaniu.

Celem niniejszego opracowania jest próba uzyskanie odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania:

1) Dlaczego mózg człowieka nie „przymusza” go do dążenia do doskonałości?

2) Co jest przyczyną utrudniającą lub uniemożliwiającą dążenie człowieka do doskonałości?

3) Co trzeba zmienić, żeby człowiek chciał i mógł dążyć do doskonałości i radości istnienia?.

Na podstawie odpowiedzi na te pytania, przedstawiamy propozycje narzędzi, które umożliwiają każdemu zainteresowanemu, dążenie do doskonałości. Umożliwiają każdemu mądre kierowanie życiem własnym i wspólnot, w których człowiek żyje. Umożliwiają rozwiązywanie problemów życiowych, podejmowaniu mądrych decyzji oraz wprowadzanie ich w życie.

Zadaniem niniejszego opracowania było wybranie z zebranej literatury „ziarenek prawdy i mądrości” o człowieku. Wybranie najważniejszych i najogólniejszych stwierdzeń i pojęć o człowieku i jego postępowaniu. Stworzenie z tych stwierdzeń i pojęć uporządkowanej i spójnej całości. Całości, która umożliwi porównanie postępowania człowieka z zachowaniem się zwierząt. Porównanie idei przyjętych przez człowieka lub narzuconych człowiekowi z proponowanymi przez nas ideałami. I w końcu zaproponowanie każdemu zainteresowanemu doskonalenie swojego światopoglądu. Światopoglądu-narzędzia, które umożliwia i „przymusza” człowieka do dążenia do doskonałości i umożliwia radość istnienia.

Bardzo ważnym problemem w Podręczniku Mądrości Życiowej jest uzgodnienie znaczenia użytych w nim słów. Jeżeli Podręcznik ma przedstawiać mądrość życiową, jego opis musi być tak precyzyjne zredagowany jak wzory matematyczne. Nie jest to, bowiem beletrystyka, ani tym bardziej modna dzisiaj fantastyka. Musi zawierać wyłącznie słowa-pojęcia jednoznacznie zdefiniowane. Nie może zawierać słów wieloznacznych, o rozmytych znaczeniach, niepotrzebnych ozdobników. Z tej przyczyny treść Podręcznika jest trudna w odbiorze.

Z tej przyczyny, jak w każdej ważnej rozmowie lub dyskusji (a czytanie jest pewnego rodzaju rozmową czytelnika z redaktorem opisu) na początek trzeba uzgodnić znaczenie podstawowych słów-pojęć. Bez takiego uzgodnienia wszelka rozmowa i dyskusja tracą sens. Z tego powodu zachęcamy czytelnika tego rozdziału do równoczesnego poznawania znaczenia (definicji) użytych w nim słów. Definicje użytych w rozdziale słów podaliśmy w „Wykazie wybranych słów”, stanowiącym załącznik 9.1. do niniejszego opracowania.

Załącznik ten jest uproszczoną wersją „Słownika Podręcznika Mądrości Życiowej”. Zawarte w niniejszym opracowaniu stwierdzenia i pojęcia, zostały zredagowane w oparciu stwierdzenia i pojęcia zawarte w rozdziałach poprzedzających (1-2), oraz we wcześniej opracowanym rozdziale 4-tym. Zastosowane słownictwo jest zgodne z przyjętymi przez nas założeniami i zasadami przedstawionymi w 8-mej części Projektu „Edukacyjne Wspólnoty Internetowe” pod tytułem „Projekty-Narzędzia Realizacyjne”.

Podstawą niniejszego opracowania jest literatura wyszczególniona w następujących załącznikach do niniejszego opracowania: załącznik 9.2. - to wykaz książek, 9.3.- to wykaz czasopism, 9.4. - to wykaz artykułów.          

Czytelnicy, którzy będą chcieli poznać więcej informacji na ten temat, będą musieli sięgnąć do opracowywanych „Rozważań wprowadzająco - uzasadniających”, opracowywanych „Założeń punktu wyjścia” oraz do wyszczególnionej tam literatury.

Najważniejszym problemem wszelkich rozważań, wszelkich przemyśleń jest przyjęty punkt wyjścia. Przyjęcie wadliwego, błędnego punktu wyjścia uniemożliwia stworzenie spójnej, dobrej całości. Całości, która nie zawierałaby wzajemnych, wewnętrznych sprzeczności, poglądów wzajemnie się wykluczających, oraz poglądów sprzecznych z prawdą o wszechbycie, z wiedzą o rzeczywistości.

Za punkt wyjścia niniejszego opracowania przyjęliśmy:

 1. Przemyślenia Józefa Bocheńskiego zawarte w książce „Sto zabobonów-Krótki filozoficzny słownik zabobonów” Wydawnictwo Philed Kraków 1992
 1. Przemyślenia Ericha Fromma zawarte w książce „O sztuce istnienia” Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Wrocław 1997
 1. 1.POWSTANIE I ROZWÓJ CZŁOWIEKA
 2. Człowiek, Homo Sapiens, to twór przyrody, który w wyniku ewolucji wyodrębnij się ze zbioru zwierząt.
 3. Człowiek należy do podtypu kręgowców, gromady ssaków, rzędu naczelnych, podrzędu małp wąskonosych, rodziny człowiekowatych.
 1. Najbliżej spokrewnione z człowiekiem są małpy człekokształtne, a zwłaszcza afrykański szympans, goryl oraz bonobo.
 1. Wszystkie bez wyjątku osobliwości ludzkiego ciała i psychiki wytworzyły się u przodków człowieka stopniowo, w wyniku działania tych samych mechanizmów ewolucyjnych, które sterowały ewolucją innych gatunków biologicznych.
 1. Człowiek jest cząstką przyrody żywej. Najwięcej ma wspólnych cech ze zwierzętami, a w szczególności z małpami człekokształtnymi. Życie każdego zwierzęcia i człowieka zależne jest od trzech podstawowych procesów, polegających na przetwarzaniu:
  1. 2.RÓŻNICE POMIĘDZY CZŁOWIEKIEM A ZWIERZĘCIEM
  2. 1)Zasadniczą anatomiczną różnicą, dzielącą człowieka od reszty naczelnych są: BUDOWA NARZĄDU RUCHU I WIELKOŚĆ MÓZGU. Te dwie różnice miały i mają decydujący wpływ na rozwój człowieka i jego warunków życia. Umożliwiały one człowiekowi coraz lepsze zaspakajanie jego naturalnych potrzeb i stwarzały coraz to nowe potrzeby.
  3. 2)Budowa narządu ruchu, czyli poruszanie się na dwóch nogach to wynik zejścia człowieka z drzew na ziemię, wyjścia z dżungli na sawannę. To konieczność poruszania się człowieka na dwóch nogach, aby widzieć niebezpieczeństwa zagrażające jego życiu i znaleźć pożywienie.

1) materii,

2) energii oraz

3) informacji.

 1. 3)Uwolnienie przednich nóg
 1. 4)Zmiana środowiska (z dżungli na sawannę) i sposób odżywiania spowodowały rozwój narządów zmysłów i mózgu człowieka. Mózg człowieka powiększył się do wielkości 1200 – 1500 cm sześć. Rozwój narządów zmysłów i mózgu, umożliwiał człowiekowi odbiór coraz większych zbiorów informacji z otoczenia, przetwarzanie ich na informacje niezbędne do zaspakajania potrzeb swoich własnych i potrzeb swojej wspólnoty.
 1. 3.POWSTANIE I ROZWÓJ WSPÓLNOT CZŁOWIECZYCH
 1. 1)Człowiek, aby żyć i przetrwać tworzył zawsze wspólnoty., Bo tylko życie we wspólnocie umożliwiało człowiekowi życie i przeżycie. Bo tylko życie we wspólnocie, umożliwiało poczęcie potomstwa i jego wychowywanie. Wobec tego, najpilniejszą potrzebą człowieka i jego wspólnoty było porozumiewanie się. Człowiek zaczął powoli przekształcać mowę zwierząt w mowę człowieczą. Zaczął tworzyć coraz więcej słów, a z tych słów coraz bardziej skomplikowane zdania.
  1. 2)Powstanie wspólnot od początku ich istnienia ujawniło we wspólnotach sposób naturalny ludzi szczególnie uzdolnionych. Na początku byli to zawsze przywódcy wspólnoty. Dbali oni o bezpieczeństwo wspólnoty i o pożywienie. Był to zawsze mężczyzna dominujący, odznaczający się wyjątkową siłą.
 1. 3)Istnienie we wspólnocie wyjątkowo uzdolnionego przywódcy, człowieka twórczo myślącego , umożliwiało tym wspólnotom przystosowywanie się do przemian zachodzących w ich w otoczeniu oraz poszukiwanie nowych terenów zapewniających lepsze warunki życia. Gdyby przywódca nie posiadał tej zdolności twórczego myślenia, niczym by się nie różnił od zwierząt, a w przypadku jakiś kataklizmów po prostu wspólnota przestała by istnieć, jak wiele gatunków zwierząt.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Na tym zakończono w dniu 6.08.2014. korektę rozdziału „Mądrość poglądów o człowieku”. Rozdział obecnie liczy 27 stron. Musimy go przede wszystkim radykalnie skrócić i skorygować. W tym kształcie zapiszemy go obecnie na naszej stronie internetowej. W następnym wydaniu strony zapiszemy całą skorygowaną wersja tego rozdziału. Ten obecny kształt tego rozdziału ma orientować czytelnika o jego całości.